Państwo członkowskie UE nie może pozbyć się prezesa banku centralnego bez udowodnienia mu poważnych uchybień – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w łotewskiej sprawie.
19 lutego 2018 r. łotewski urząd antykorupcyjny zastosował wobec prezesa banku centralnego zakaz wykonywania przezeń obowiązków prezesa banku centralnego, nakaz złożenia poręczenia majątkowego oraz zakaz opuszczania kraju bez zezwolenia. Środki nałożono w związku z prowadzonym przeciwko niemu dochodzeniem. Zarzucono mu korupcję i płatną protekcję.
Menedżer oraz Europejski Bank Centralny wniosły od decyzji skargi, które rozpatruje TSUE. Unijny prawodawca zdecydował się na taki model, by zapewnić niezależność prezesów krajowych banków centralnych od władzy politycznej. W wydanym wczoraj orzeczeniu trybunał wskazał, że podczas prowadzonego przed nim postępowania Łotwa nie uprawdopodobniła zarzutów korupcji, które legły u podstaw praktycznego zwolnienia mężczyzny z wykonywanej przez niego funkcji. Służby prasowe trybunału poinformowały nas, że na rozprawie prezes TS UE zwrócił się do przedstawicieli Łotwy o niezwłoczne podanie do wiadomości trybunału dokumentów uzasadniających przyjęcie spornej decyzji. W doręczonej sędziom dokumentacji nie znalazły się jednak dokumenty pozwalające na wyciągnięcie wniosków co do zasadności podniesionych przeciwko prezesowi banku oskarżeń.
W konsekwencji trybunał uznał, że państwo łotewskie nie wykazało, iż zwolnienie prezesa banku z zajmowanej funkcji było konieczne, a sam menedżer dopuścił się poważnego uchybienia. Sędziowie stwierdzili nieważność spornej decyzji.
Istotą wydanego wyroku jest podkreślenie przez TSUE znaczenia niezależności krajowych banków centralnych od władzy politycznej. Powinna to być wskazówka także dla polskich polityków, którzy jeszcze kilka tygodni temu wspominali o potrzebie poszukiwania rozwiązań prowadzących do skrócenia kadencji prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. Adama Glapińskiego.

orzecznictwo

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 26 lutego 2019 r., sygn. akt C-202/18 i C-238/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia