Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności chce ograniczenia praktyk samorządów polegających na obniżaniu bonifikat od opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Projekt ustawy w tej sprawie wniosła do Sejmu jeszcze w grudniu.
Jeśli zmiany proponowane przez parlamentarzystów z izby wyższej weszłyby w życie, ustalone przez samorządy bonifikaty od opłaty za dany rok lub opłaty jednorazowej nie mogłyby zacząć obowiązywać natychmiast, chyba że byłyby korzystniejsze od dotychczasowych. Nowa stawka ulgi mogłaby zacząć obowiązywać dopiero po 1 stycznia roku następującego po tym, w którym została przyjęta i weszła w życie. Zasada ta miałaby być zastosowana do uchwał rad i sejmików podjętych od 5 października 2018 r.
Nowelizacja odnosi się także do dotychczasowej opłaty rocznej. Proponuje, by jej aktualizacja nie mogła być wyższa niż suma zwiększeń lub zmniejszeń cen lokali mieszkalnych w danym województwie, z czterech kwartałów poprzedzających kwartał, w którym dokonano aktualizacji, określonych według wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych ogłaszanych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Regulacja ta miałaby mieć zastosowanie w sprawach dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego wszczętych od 5 października 2018 r.
Pomysłodawcy twierdzą, że zmiany zapobiegną nieuzasadnionym zwiększeniom wysokości opłaty rocznej, co przełoży się na niższe stawki opłaty przekształceniowej.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do opiniowania przez Biuro Legislacyjne i Biuro Analiz Sejmowych