Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej będą mogli brać udział w kontyngentach poza granicami kraju – taki jest główny cel opublikowanego wczoraj projektu nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej. Jego autorem jest resort sprawiedliwości.
Zmiana ustawy jest konieczna, gdyż SW jest jedyną służbą mundurową w Polsce, która nie ma przepisów normujących wyjazd jej funkcjonariuszy czy pracowników w ramach misji i operacji organizacji międzynarodowych poza granicami państwa. Tymczasem staraniem stałego przedstawiciela RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych pięciu oficerów – funkcjonariuszy SW zostało zakwalifikowanych do udziału w misji pokojowej w Sudanie Południowym. Osoby te przeszły już nawet odpowiednie szkolenie w Ugandzie. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, udział w misji „pozytywnie wpłynie na wizerunek Polski w gronie państw afrykańskich”.
Aby jednak do tego mogło dojść, trzeba wprowadzić do systemu przepisy gwarantujące funkcjonariuszom SW biorącym udział w tego typu misjach przede wszystkim dodatkowe wynagrodzenie, odnoszące się do świadczeń zdrowotnych, czy też związanych ze statusem weterana. Są one wzorowane na rozwiązaniach obowiązujących obecnie w policji. Projekt stanowi więc, że funkcjonariuszowi SW delegowanemu do pełnienia służby poza granicami kraju w kontyngencie przysługuje dodatek zagraniczny, ryczałt z tytułu delegowania, należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej, ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania oraz świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Dodatek zagraniczny będzie wypłacany za każdy rozpoczęty dzień pełnienia służby poza granicami kraju. Jego wysokość jest określona procentowo i zależy od rangi czy też wykonywanej pracy.
Projekt przewiduje również, że funkcjonariusz, który dozna uszczerbku na zdrowiu na skutek zamachu lub innego bezprawnego działania w niego wymierzonego, otrzyma świadczenie w wysokości 20 proc. przeciętnego uposażenia liczony za każdy procent doznanego uszczerbku.
Jak wylicza MS, jeden funkcjonariusz z tytułu udziału w półrocznym kontyngencie zagranicznym otrzyma łącznie ponad 72 tys. zł.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach