Zgłoszenie urodzenia dziecka drogą elektroniczną możliwe jest przy wykorzystaniu profilu zaufanego eGO. Na podstawie takiego zgłoszenia oraz karty urodzenia kierownik USC sporządzi akt urodzenia. Usługa jest bezpłatna.

Całą sprawę można załatwić bez wychodzenia z domu korzystając z e-usługi w ramach ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego eGO (zobacz link). Oprócz zgłoszenia złożonego przez rodzica (opiekuna prawnego, przedstawiciela prawnego)właściwy miejscowo urząd stanu cywilnego musi otrzymać także kartę urodzenia dziecka (wystawia ją i przekazuje do urzędu w ciągu 3 dni upoważniona osoba, która odebrała poród).

W zgłoszeniu należy określić imię, które wybrano dla nowo narodzonego dziecka. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymamy na skrzynkę ePUAP.

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia.

W razie niedopełnienia obowiązku zgłoszenia urodzenia dziecka w ciągu 21 dni kierownik USC sam wybierze imię i zarejestruje jego urodzenie. Zrobi to na podstawie karty urodzenia.

Ojciec dziecka powinien wcześniej złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa, jeśli nie jest mężem matki dziecka. Tylko wtedy kierownik USC może przyjąć zgłoszenie urodzenia od ojca dziecka i wpisać jego dane do aktu urodzenia dziecka.

Takie oświadczenie ojciec dziecka może złożyć przed:

  • kierownikiem dowolnego urzędu stanu cywilnego,
  • konsulem Rzeczypospolitej Polskiej,
  • sądem.

Aby oświadczenie było ważne, matka dziecka powinna je potwierdzić w ciągu 3 miesięcy.

Kierownik USC na podstawie zgłoszenia oraz karty urodzenia sporządzi akt urodzenia oraz przekaże osobie zgłaszającej trzy dokumenty:

  • jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia,
  • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeśli dziecko otrzymało numer PESEL),
  • zaświadczenie o zameldowaniu dziecka (jeśli dziecko zostało zameldowane).

Sposób odebrania dokumentów można wybrać w zgłoszeniu. Masz 3 możliwości odbioru: na skrzynkę ePUAP, pocztą tradycyjną, osobiście w urzędzie.

Kierownik USC sporządza akt urodzenia w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia — pod warunkiem, że otrzymał kartę urodzenia dziecka.