Całą sprawę można załatwić bez wychodzenia z domu korzystając z e-usługi w ramach ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego eGO (zobacz link). Oprócz zgłoszenia złożonego przez rodzica (opiekuna prawnego, przedstawiciela prawnego) właściwy miejscowo urząd stanu cywilnego musi otrzymać także kartę urodzenia dziecka (wystawia ją i przekazuje do urzędu w ciągu 3 dni upoważniona osoba, która odebrała poród).

W zgłoszeniu należy określić imię, które wybrano dla nowo narodzonego dziecka. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymamy na skrzynkę ePUAP.

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia.

W razie niedopełnienia obowiązku zgłoszenia urodzenia dziecka w ciągu 21 dni kierownik USC sam wybierze imię i zarejestruje jego urodzenie. Zrobi to na podstawie karty urodzenia.

Ojciec dziecka powinien wcześniej złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa, jeśli nie jest mężem matki dziecka. Tylko wtedy kierownik USC może przyjąć zgłoszenie urodzenia od ojca dziecka i wpisać jego dane do aktu urodzenia dziecka.

Takie oświadczenie ojciec dziecka może złożyć przed:

  • kierownikiem dowolnego urzędu stanu cywilnego,
  • konsulem Rzeczypospolitej Polskiej,
  • sądem.

Aby oświadczenie było ważne, matka dziecka powinna je potwierdzić w ciągu 3 miesięcy.

Kierownik USC na podstawie zgłoszenia oraz karty urodzenia sporządzi akt urodzenia oraz przekaże osobie zgłaszającej trzy dokumenty:

  • jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia,
  • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeśli dziecko otrzymało numer PESEL),
  • zaświadczenie o zameldowaniu dziecka (jeśli dziecko zostało zameldowane).

Sposób odebrania dokumentów można wybrać w zgłoszeniu. Masz 3 możliwości odbioru: na skrzynkę ePUAP, pocztą tradycyjną, osobiście w urzędzie.

Kierownik USC sporządza akt urodzenia w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia — pod warunkiem, że otrzymał kartę urodzenia dziecka.