ZMIANA PRAWA

Władze lokalne będą mogły zawierać z organizacjami pozarządowymi umowy o powierzenie wykonania zadania publicznego na czas określony nie dłuższy niż pięć lat. Obecnie taka umowa może trwać maksymalnie rok. Taką zmianę przewiduje rządowa nowelizacja ustawy z 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873). Ma ona wejść w życie 30 dni po ogłoszeniu. Wczoraj odbyło się jej pierwsze czytanie w Sejmie.

- Możliwość zawierania dłuższych umów daje poczucie większej stabilności organizacjom pożytku publicznego, które nie muszą się obawiać, że po roku zabraknie środków na dalszą działalność prowadzonych przez nich placówek - mówi ks. Zbigniew Sobolewski, sekretarz Caritas Polska.

Nowelizacja ustawy przewiduje też możliwość zlecania zadań publicznych w trybie uproszczonym, czyli bez konieczności przeprowadzania konkursu ofert. Jednak ten przepis dotyczyć ma tylko zadań o charakterze lokalnym i regionalnym, spełniających określone warunki. Kwota dotycząca finansowania działania nie będzie mogła przekroczyć 10 tys. zł, a czas jego wykonania ma wynosić do 30 dni.

- Jest to korzystny dla organizacji przepis, zwłaszcza kiedy trzeba podjąć szybkie działania - mówi Łucja Andrzejczyk z zarządu głównego PCK.

Ujednolicone zostały też zasady i tryb ubiegania się o gminne środki na zadania publiczne. Obecnie zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz rynku pracy regulują przepisy odpowiednich ustaw. Na skutek wprowadzonej zmiany wszystkie zadania publiczne będą zlecane przez otwarte konkursy ofert na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. W ustawie są jednak wymienione te zadania, których ośrodki pomocy społecznej i urzędy pracy nie mogą zlecać organizacjom pozarządowym. Chodzi m.in. o przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, wypłaty świadczeń pieniężnych oraz gospodarowanie środkami Funduszu Pracy.

Ponadto ustawa przewiduje tworzenie wojewódzkich, powiatowych i gminnych rad działalności pożytku publicznego oraz zmiany w definicji organizacji pozarządowej i kryteriach nabywania statusu organizacji pożytku publicznego.