Wcześniej jednak urząd dowie się od zainteresowanych, co wymaga wyjaśnienia. Wątpliwości, uwagi i postulaty można zgłaszać w ramach konsultacji publicznych do 17 sierpnia.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zamierza odpowiedzieć na najważniejsze wyzwania i problemy dotyczące stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w związku z zatrudnieniem. W tym celu organizuje konsultacje, które mają zakończyć się opracowaniem praktycznych wskazówek, pomocnych zarówno pracodawcom, jak i pracownikom oraz kandydatom do pracy. Zaktualizowane i rozbudowane o dodatkowe zagadnienia mają zostać również dostępne na stronie internetowej wskazówki GIODO „Dekalog rekrutera”, które na razie odnoszą się wyłącznie do przetwarzania danych w ramach procesu rekrutacji.
Do udziału w konsultacjach UODO zaprasza wszystkich zainteresowanych – w tym również czytelników DGP. Zgłoszenia można przesyłać na adres email: zas@uodo.gov.pl. W tytule należy wskazać hasło „Konsultacje Zatrudnienie”.
UODO podkreśla, że udział w konsultacjach jest dobrowolny. A ich uczestnik, jeśli chce, może wyrazić zgodę na upublicznienie swoich danych kontaktowych. Wówczas do przesyłanych uwag powinien dołączyć oświadczenie ze zgodą (jego wzór znajduje się na stronie internetowej urzędu przy informacji o prowadzonych konsultacjach). Podane przez uczestników dane kontaktowe będą wykorzystane w celu przygotowania raportu z konsultacji. Dane te mogą zostać udostępnione zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy. Dane osób, które nie wyrażą zgody, zostaną zanonimizowane.
Urząd podpowie
1) jak przetwarzać dane osobowe pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych,
2) jak przetwarzać szczególne kategorie danych,
3) kiedy zgoda na przetwarzanie danych osobowych w relacjach pracowniczych może być dobrowolna,
4) jak należy określać status administratora w związku z zatrudnieniem,
5) kiedy dochodzi do powierzenia przetwarzania danych,
6) jak przetwarzać dane osobowe w związku z zatrudnieniem cudzoziemców,
7) jak długo można przechowywać dane zebrane w związku z procesem rekrutacji oraz po zatrudnieniu pracownika,
8) jak przetwarzać dane pracowników podmiotów należących do jednej grupy kapitałowej,
9) na jakich zasadach można przekazywać dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
10) jak stosować monitoring inny niż wizyjny w relacjach zatrudnienia.