Sejm rozpatrzył sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury w sprawie ustawy o zmianie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych. Komisje nie wniosły poprawek. Nowelizacja dotyczy starych kredytów spółdzielni, mających korzenie jeszcze w systemie prawnym lat 90. Spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły złożyć wniosek o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie całości lub części zadłużenia z tytułu poręczenia.

- Obecnie jest 11 spółdzielni, które mają kłopoty ze spłatą starych kredytów - twierdzi poseł Tadeusz Kopeć.

Zadłużenie spółdzielni z tytułu niespłaconych kredytów w bankach PKO BP i BGŻ obciążające Skarb Państwa wynosi w sumie ok. 36,7 mln zł. Prowadzenie egzekucji wymagalnych wierzytelności Skarbu Państwa mógłby być bezpośrednią przyczyną ogłoszenia upadłości niektórych spółdzielni.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.