Organizacje pozarządowe niosące pomoc pokrzywdzonym przestępstwem mają być wybierane w konkursach organizowanych przez resort sprawiedliwości.
Resort sprawiedliwości chce powołać nową instytucję - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jego dysponentem będzie minister sprawiedliwości. To główny cel projektu nowelizacji trzech ustaw (kodeksu karnego, kodeksu karnego wykonawczego oraz prawa ochrony środowiska).
Powołanie nowego Funduszu ma umożliwić ministrowi sprawiedliwości sprawowanie efektywnego nadzoru nad organizacjami pozarządowymi zajmującymi się niesieniem pomocy ofiarom przestępstw. Zgodnie z projektem środki z nawiązek będą przekazywane do Funduszu, a organizacje, których zadaniem jest pomaganie ofiarom przestępstw, będą wybrane w drodze konkursu ofert.
- Pozwoli to na stworzenie systemu dającego gwarancję należytego rozdysponowania środków oraz efektywności ich wykorzystania. Zależy nam, aby wydatkowanie pieniędzy przeznaczonych na pomoc dla pokrzywdzonych było przejrzyste. Jednakże kompleksowa kontrola 650 podmiotów, które są wpisane do wykazu organizacji, na rzecz których można zasądzać nawiązki i świadczenia pieniężne, jest niemożliwa, co może sprzyjać nadużyciom - mówi Marek Motuk, dyrektor Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji.
Pieniądze będą przekazywane organizacjom na podstawie umów, które określą wysokość środków oraz realizowany cel. Na organizacje zostanie nałożony obowiązek sprawozdawczy.
32 mln zł
zasądzono nawiązek w 2007 r., z czego wyegzekwowano tylko 7 mln zł