Z powodów formalnych wydaliśmy opinie negatywne w odniesieniu do dwóch oświadczeń sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego o woli dalszego zajmowania stanowiska - poinformował w piątek rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Maciej Mitera.

Na początku lipca informowano, że 33 sędziów NSA, którzy ukończyli 65 lat, złożyło oświadczenia o woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego. "Dwóch sędziów do oświadczeń nie dołączyło zaświadczenia lekarskiego" - podawał NSA.

"Z uwagi na braki formalne co do dwóch osób były opinie negatywne, co do innych osób nie wypowiadaliśmy się" - powiedział PAP sędzia Mitera. Dodał, że milczenie KRS w odniesieniu do tych pozostałych oświadczeń należy interpretować jako "brak zastrzeżeń".

Według ustawy o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w trzy miesiące od tego terminu, czyli 3 lipca, w stan spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogą oni jednak dalej pełnić funkcję, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy, czyli do 2 maja, złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent RP wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN. Prezydent, przed wyrażeniem zgody na dalsze zajmowanie stanowiska, zasięga opinii KRS.

Zgodnie zaś z ustawą Prawo o ustroju sądów administracyjnych "w sprawach nieuregulowanych w ustawie, do NSA oraz do sędziów, urzędników i pracowników tego sądu, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Sądu Najwyższego". "Kwestia określenia wieku przejścia sędziów NSA w stan spoczynku nie została uregulowana w tej ustawie, a zatem w tym zakresie przepisy ustawy o SN mają zastosowanie także do sędziów NSA" - wyjaśniał NSA.

W pierwszej połowie lipca KRS pozytywnie zaopiniowała 5 sędziów Sądu Najwyższego, którzy mimo ukończenia 65. roku życia wyrazili wolę dalszego orzekania; 7 sędziów zostało zaopiniowanych negatywnie. Wśród zaopiniowanych negatywnie znaleźli się kierujący obecnie pracami SN Józef Iwulski oraz Jerzy Kuźniar i Stanisław Zabłocki. Ta trójka w swych oświadczeniach nie powołała się bezpośrednio na nową ustawę o SN lecz na konstytucję, nie dołączyła też do swych oświadczeń zaświadczeń lekarskich.