Do piątkowego popołudnia do Krajowej Rady Sądownictwa wpłynęło 114 kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego - poinformowało PAP Biuro KRS. Najwięcej - 56 kandydatur - wpłynęło dotychczas na wakaty w Izbie Dyscyplinarnej SN.

Z danych przekazanych przez Biuro KRS wynika ponadto, że na wakaty w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wpłynęło dotąd 37 kandydatur, w Izbie Cywilnej - 19, a na wakat w Izbie Karnej dwie kandydatury.

Ponad 40 kandydatur wpłynęło od sędziów - w tym 13 od sędziów sądów rejonowych (w tym 12 do Izby Dyscyplinarnej), 15 sądów okręgowych, 13 sędziów apelacyjnych i jedna wojewódzkiego sądu administracyjnego. Kolejne blisko 50 kandydatur wpłynęło od adwokatów, radców prawnych (po 21 od każdej z tych grup zawodowych) i notariuszy (sześć zgłoszeń). Zgłosiło się także 11 pracowników naukowych, dwóch kandydatów z Prokuratorii Generalnej oraz 11 prokuratorów - w przypadku prokuratorów wszystkie zgłoszenia do Izby Dyscyplinarnej.

W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta Andrzeja Dudy o wolnych stanowiskach sędziego w SN. Zgodnie z obwieszczeniem, do objęcia są łącznie 44 wakaty sędziowskie. Zgodnie z ustawą o SN, każda osoba, która spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego SN, może zgłosić swoją kandydaturę KRS w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia.

Jak wskazano w obwieszczeniu do objęcia przewianych jest siedem wolnych stanowisk w Izbie Cywilnej SN. W Izbie Karnej SN wolne jest jedno stanowisko. W Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przewidziano 20 stanowisk do obsadzenia, a w Izbie Dyscyplinarnej 16 stanowisk.

Termin na zgłoszenie kandydatur upływa 29 lipca, ale jest to niedziela i - jak poinformowało PAP Biuro KRS - kandydatury będą przyjmowane jeszcze w poniedziałek 30 lipca, poza tym część może wpłynąć pocztą - na ostateczne podsumowanie trzeba więc będzie poczekać najprawdopodobniej do drugiej połowy przyszłego tygodnia.

Jak informowała w czerwcu KRS kandydaturę zgłasza się przez złożenie karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego SN we wskazanej w obwieszczeniu izbie oraz dołącza się do niej – z wyjątkiem gdy kandydatem jest sędzia albo prokurator – informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą kandydata oraz zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego.

Zgodnie z ustawą kandydat na sędziego SN musi m.in. posiadać wyłącznie polskie obywatelstwo, korzystać z pełni praw cywilnych i publicznych, mieć powyżej 40 lat, wyróżniać sie wysokim poziomem wiedzy prawniczej, posiadać co najmniej dziesięcioletni staż na stanowisku sędziego, prokuratora, prezesa, wiceprezesa lub radcy Prokuratorii Generalnej lub przez co najmniej dziesięć lat wykonywać w Polsce zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza.

W piątek weszły w życie przepisy nowelizujące zapisy ustaw o KRS i SN odnoszące się do zmiany procedur wyboru I prezesa SN i kwestii obsady stanowisk w tym sądzie. Nowelizację prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek.

Zmiany przewidują też m.in. że Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN będzie wybierało i przedstawiało prezydentowi kandydatów na I prezesa SN niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów SN, a nie - tak jak wcześniej głosił przepis - dopiero, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska.

W noweli przewidziano ponadto, aby odwołanie od uchwały KRS obejmującej rozstrzygnięcie w przedmiocie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego nie wyłączało uprawomocnienia się jej w zakresie, w jakim rozstrzyga o przedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego SN. Jedynie w przypadku uznania odwołania i uchylenia przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały KRS o nieprzedstawieniu wniosku o powołanie konkretnej osoby do pełnienia urzędu sędziego SN, przepis ma dać kandydatowi "możliwość uwzględnienia jego wniosku w najbliższym, niezakończonym postępowaniu nominacyjnym". "NSA rozpoznaje odwołanie i wydaje orzeczenie w terminie 14 dni od dnia przekazania temu sądowi odwołania" - przewiduje nowelizacja.