Z tytułu wystąpienia na drogę sądową w Hiszpanii nie są pobierane żadne opłaty. Kosztami, jakie musi ponieść strona, są m.in. honoraria adwokatów, koszty publikacji w dziennikach urzędowych czy też koszty sporządzenia opinii przez biegłych. Obywatel UE, który nie jest w stanie ich opłacić, może się ubiegać o udzielenie mu bezpłatnej pomocy prawnej.

Zakres pomocy

Pomoc udzielana jest na wszystkich etapach postępowania i obejmuje wnoszenie odwołań oraz wykonanie orzeczeń. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli postępowanie egzekucyjne wszczęte zostanie po upływie dwóch lat od daty ostatecznego orzeczenia, należy ponownie złożyć wniosek o nieodpłatną pomoc prawną.

Osoby, którym udzielona zostanie pomoc prawna, nie muszą ponosić kosztów przedprocesowej porady prawnej. Zwolnione są także z uiszczania wynagrodzeń pełnomocnika (radcy prawnego lub adwokata). Ponadto nie są obciążane kosztami związanymi z publikacjami odpowiednich ogłoszeń oraz kosztami opinii sporządzonych przez biegłego.

Warto zaznaczyć, że w przypadku sporów na gruncie prawa pracy pomoc przysługuje każdemu pracownikowi, niezależnie od posiadanego obywatelstwa i stanu zamożności. Pomoc prawna przysługuje we wszystkich sprawach, zarówno spornych, jak i niespornych. Warto pamiętać, że pomoc udzielana jest, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 900 euro. Jeżeli sprawa wiąże się z mniejszymi kwotami, a uczestnictwo radcy prawnego lub adwokata nie jest obowiązkowe, pomoc prawna może zostać przyznana, gdy druga strona jest reprezentowana przez prawnika. W takiej sytuacji decyzję o udzieleniu pomocy może podjąć sąd.

Procedura przyznania

Wniosek o pomoc trzeba złożyć we właściwej Izbie Radców Prawnych. Właściwą izbą będzie ta, która ma swoją siedzibę w okręgu sądu, który będzie rozpatrywał sprawę. Wniosek należy złożyć przed wszczęciem postępowania. W sytuacji gdy wnioskodawca jest pozwanym - w terminie odpowiedzi na pozew.

Do wniosku o pomoc prawną trzeba dołączyć informacje na temat sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz członków jego rodziny oraz informacje na temat sytuacji osobistej i rodzinnej wnioskodawcy. Należy także określić, o jakiego typu ochronę prawną ubiega się wnioskodawca. Ponadto trzeba przedstawić szczegółowe informacje na temat stron w procesie. Formularz wniosku można otrzymać w wydziałach informacji prawnej (Servicio de orientación jurídica) izb radców prawnych, biurach starszych sędziów (Decanatos) na terenie sądów oraz w lokalnych komisjach ds. pomocy prawnej (Comisiones provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita).

Ważne!

Osoba ubiegająca się o pomoc spełnia kryterium braku wystarczających środków, gdy łączny dochód miesięczny jej i rodziny nie przekracza dwukrotnej kwoty minimalnej płacy

14,8 proc. wynosi bezrobocie w Hiszpanii