Projekt, opracowany przez minister ds. walki z korupcją Julię Piterę, jest obecnie w konsultacjach międzyresortowych. Jak powiedziała w czwartek PAP Pitera, celem projektu jest "przejrzystość" osób pełniących funkcje publiczne. "Chodzi o wszystkich, którzy mają wpływ na proces legislacyjny, zarządzają majątkiem publicznym i decydują o życiu publicznym" - powiedziała.

Zgodnie z projektem sporządzane będą także "informacje o zatrudnieniu" członków rodziny osób, pełniących funkcje publiczne. Ma to - jak zaznaczono w uzasadnieniu - przeciwdziałać nepotyzmowi w administracji państwowej.

W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że w przypadku ujawniania sprawowanych funkcji publicznych po 1990 istotna jest informacja, czy osoba pełniąca funkcję publiczną po 1990 roku była w stanie nabyć swój majątek zgodnie z przepisami.

Projekt ustawy poszerza zakres osób objętych ustawą antykorupcyjną, rezygnując z określenia funkcjonariusz publiczny. Do dotychczasowych ograniczeń, jakim podlegały osoby pełniące funkcje publiczne, dodano także zakaz zasiadania w zarządach, radach nadzorczych czy komisjach rewizyjnych spółek prawa handlowego, zakaz członkostwa w zarządach stowarzyszeń, prowadzących działalność gospodarczą, pełnienia zajęć w podmiotach korzystających ze środków publicznych.

Oświadczenie majątkowe - zgodnie z projektem - powinno być złożone w ciągu 14 dni od dnia wyboru czy powołania na stanowisko, w przypadku radnych, posłów, senatorów i posłów do Parlamentu Europejskiego - w terminie 14 dni od złożenia ślubowania oraz do 14 dni od opuszczenia stanowiska.

Osoby obejmujące funkcje publiczne są zobowiązane w ciągu czterech miesięcy zrzec się pełnionej funkcji lub rozwiązać stosunek pracy. Natomiast po zakończeniu pełnienia funkcji nie będą mogły przez trzy lata zajmować stanowiska lub wykonywać zajęć u przedsiębiorcy, jeżeli brały udział w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach, dotyczących tego przedsiębiorcy. Zgodnie z dotychczasową ustawą był to rok.

Według projektu żołnierz zawodowy nie może przed upływem trzech lat od zwolnienia ze służby zawodowej podejmować pracy u przedsiębiorcy produkującego broń, jeżeli w okresie trzech lat przed zwolnieniem ze służby brał udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczącego tych wyrobów.

Naruszenie zakazów będzie zagrożone karą - jak stanowi projekt - od dwukrotności do czterokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Osoby pełniące funkcje publiczne i ich małżonkowie będą musiały - jak przewiduje projekt - ujawniać w specjalnie utworzonym rejestrze korzyści wszystkie darowizny o wartości co najmniej najniższego wynagrodzenia. Policjant oraz funkcjonariusz Straży Granicznej będą mieli obowiązek poinformowania o zatrudnieniu współmałżonka - jeżeli ma to miejsce - w organach, świadczących usługi detektywistyczne. Natomiast strażak - o ewentualnej pracy małżonka w przedsiębiorstwach prowadzących działalność przeciwpożarową.

Gdyby doszło do złamania zakazów, projekt przewiduje - w przypadku posłów i senatorów - odpowiedzialność regulaminową, w przypadku radnych i wójtów - wygaśnięcie mandatu.

W przypadku osób pełniących funkcje publiczne projekt zakazuje przyjmowania jakichkolwiek korzyści majątkowych. Zakaz ten nie będzie dotyczył tylko tych sytuacji, gdy odmowa przyjęcia upominku nie byłaby wskazana ze względu na zwyczaje. Projekt przewiduje także powołanie specjalnego rejestru korzyści, prowadzonego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.