Dłużnik będzie mógł złożyć do sądu rejonowego wniosek o obniżenie wysokości opłat stosunkowych pobieranych zarówno po wyegzekwowaniu świadczeń pieniężnych (15 proc.), jak i tych, gdzie opłata stosunkowa wynosi 8 proc. ściągniętych kwot. Rozwiązania takie przewiduje projekt zmian w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, który wczoraj przyjął rząd. Przygotowana przez resort sprawiedliwości propozycja ma zmienić też przepisy dotyczące powoływania zastępców komorników sądowych oraz postępowania dyscyplinarnego.

Komornicy zawieszeni przez ministra sprawiedliwości w postępowaniu dyscyplinarnym ze względu na prowadzone przeciwko nim postępowanie o nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, będą mogli złożyć zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie. Obecnie zawieszonemu komornikowi przysługuje jedynie prawo zaskarżenia postanowienia w trybie sądowo-administracyjnym.

Projekt nowelizacji znosi możliwość wykonywania czynności egzekucyjnych przez komornika skazanego prawomocnym wyrokiem karnym. Obecnie każde prawomocne zakończenie postępowania karnego skutkuje ustaniem zawieszenia. Komornik do czasu zakończenia procedury w przedmiocie odwołania go ze stanowiska, więc ma prawo wykonywać czynności egzekucyjne.

Projekt nowelizacji przewiduje również, że dłużnik będzie mógł złożyć do sądu rejonowego wniosek o obniżenie wysokości opłat stosunkowych pobieranych zarówno po wyegzekwowaniu świadczeń pieniężnych (15 proc.), jak i tych, gdzie opłata stosunkowa wynosi 8 proc. ściągniętych kwot. Wniosek trzeba będzie kierować do sądu rejonowego w terminie siedmiu dni od dnia dowiedzenia się o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia komorniczego wezwania do jej uiszczenia. Decyzja o obniżeniu opłaty będzie należała do uznania sędziego. Przy rozpoznawaniu prośby dłużnika będzie on musiał brać pod uwagę nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów.

Proponowane zmiany to przywrócenie możliwości weryfikowania wysokości opłat komorniczych przez sąd. Możliwość taka istniała bowiem przed wejściem w życie ustawy z 24 maja 2007 r. o nowelizacji ustawy o komornikach.

- Opłata egzekucyjna jest daniną publicznoprawną. To tak jakby dać uprawnienie urzędom skarbowym do uznaniowego obniżania podatków w indywidualnych sprawach. W dodatku projekt nie przewiduje żadnych reguł obniżania opłat komorniczych, w oparciu o które mogliby podejmować decyzje - twierdzi Andrzej Kulągowski, prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Podstawa prawna

● Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2006 r. nr 167, poz. 1191 z późn. zm.).