ZMIANA PRAWA

Zmianę zasad odpowiedzialności sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Autorzy projektu proponują doprecyzować moment, w którym konsument powinien wiedzieć o tym, że nabywany towar ma wady i co uniemożliwia w praktyce korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem. Takie uściślenie przepisu będzie istotne dla podstaw odpowiedzialności sprzedawców i ma - zdaniem autorów projektu - zlikwidować istniejący obecnie stan niepewności prawnej sprzedawców.

Projekt przewiduje, że wiedzą o wadach towaru konsument powinien dysponować już w chwili zawarcia umowy. Obowiązujące przepisy, regulując odpowiedzialność za jakość rzeczy sprzedanej, takiego kryterium czasowego nie określiły.

Przygotowanie nowelizacji zostało wymuszone koniecznością włączenia do ustawy unormowań zawartych w Dyrektywie 99/44 WE w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji. Dyrektywa zobowiązuje do wprowadzenia rozwiązania, zgodnie z którymi konsument powinien wiedzieć o braku zgodności towaru z umową już przy zawieraniu transakcji. Komisja Europejska zwróciła się do Polski o wyjaśnienie, dlaczego obowiązujące u nas przepisy jasno nie wskazują tego momentu.

W przygotowanym przez resort projekcie na podobnych zasadach uregulowana została odpowiedzialność za jakość rzeczy sprzedanej w stosunkach pozakonsumenckich. W tym wypadku również sprzedawca został zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdy kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.