Spór o miejsce pochówku osoby zmarłej nie może być rozstrzygnięty przez organ administracji, a jedynie przez sąd powszechny. Organ administracji może nałożyć na stronę postępowania administracyjnego obowiązek wystąpienia do sądu powszechnego. Rozstrzygnięcie sporu przed sądem cywilnym jest zagadnieniem wstępnym i uzasadnia zawieszenie postępowania administracyjnego.
SENTENCJA
SYGN. AKT II SA/Ol 809/08