Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest minister sportu, będą mogły zostać przeznaczone także na wspieranie rozwoju turystyki społecznej – formy aktywności skierowanej przede wszystkim do najuboższych obywateli. Wpłynie to na poprawę infrastruktury turystycznej w regionach.
Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o grach hazardowych przygotowanej przez sejmową Komisję do Spraw Petycji.
To odpowiedź na wystąpienie skierowane do Sejmu przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, które postulowało przeznaczenie większych niż obecnie środków publicznych na wsparcie rozwoju turystyki, przede wszystkim tej społecznej.
Zwykle za najważniejsze grupy jej beneficjentów uznaje się dzieci i młodzież, szczególnie z uboższych rodzin, a także rodziny wymagające szczególnego wsparcia z powodu problemów społecznych lub finansowych, osoby z niepełnosprawnościami i starsze.
Projektodawcy zauważają, że wiele z tych osób nie stać na korzystanie z komercyjnych wyjazdów. Z kolei już niewielkimi nakładami finansowymi można znacząco poprawić dostępność taniej bazy noclegowej, rozpropagować formy aktywnego wypoczynku w okolicach miejsca zamieszkania, poprawić infrastrukturę szlaków turystycznych czy zwiększyć zasięg oddziaływania imprez turystycznych organizowanych przez organizacje pozarządowe.
Obecnie jednak zgodnie z art. 86 ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.) wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej mogą być przeznaczone na przebudowę, remonty i dofinansowanie obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej. W praktyce oznacza to, że pieniądze z tego funduszu nie są wydawane na turystykę, która jest przecież istotnym elementem kultury fizycznej. Koncentrują się natomiast na wydatkach dotyczących sportu i wychowania fizycznego. Także środki budżetu państwa są tylko w niewielkim stopniu przeznaczane na realizację zadań z zakresu turystyki.
Dlatego nowelizacja rozszerza katalog celów, na jakie mogą być przeznaczane środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o wydatki wspierające rozwój turystyki społecznej. W ocenie projektodawców będzie to odczuwalna zmiana jakościowa.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do zaopiniowania przez BAS i BL