Osoby prywatne będą mogły przekazywać do biur informacji gospodarczych dane o nierzetelnych dłużnikach, zarówno osobach prywatnych, jak i przedsiębiorcach. Warunkiem ma być potwierdzenie istnienia wierzytelności tytułem wykonawczym z klauzulą wykonalności. Taką zmianę przewiduje projekt nowej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, którym dziś zajmie się Rada Ministrów. Nowa regulacja ma zastąpić ustawę z 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. nr 50, poz. 424, z późn. zm.).

Dzięki temu do biur informacji gospodarczej będą mogli trafić nieuczciwi deweloperzy, biura podróży, sklepy zalegające ze zwrotem pieniędzy za sprzedany wadliwy towar. Na czarne listy trafią też osoby prywatne, które nie wywiązały się ze swoich zobowiązań. Wystarczy, że wierzyciel przedstawi tytuł wykonawczy, czyli prawomocne orzeczenie sądu lub ugodę z klauzulą wykonalności.

Więcej praw

- Możliwość zgłaszania przez osoby fizyczne do BIG--ów informacji o przedsiębiorcach to przede wszystkim wzmocnienie równoprawności stron kontraktów. Nowe rozwiązanie da konsumentom narzędzie do zarządzania swoimi należnościami w sposób często skuteczniejszy niż procedury sądowe - ocenia Andrzej Roter, dyrektor generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

- Jednocześnie będzie to także ważne źródło informacji gospodarczej pozwalające na powiększenie rekordów w rejestrach kredytowych BIG-ów. Skutkiem będzie możliwość rzetelniejszego badania wiarygodności kredytowej przedsiębiorców - dodaje Andrzej Roter.

Na nowym rozwiązaniu skorzystają konsumenci. Zmiana będzie również korzystna dla kontrahentów nierzetelnych firm. Pozwoli bowiem rzetelnie ocenić wiarygodność potencjalnego kontrahenta.

- Ma to szczególne znaczenie w przypadku nieuregulowanych zobowiązań przedsiębiorcy wobec pracowników, które mają pierwszeństwo zaspokojenia w postępowaniu egzekucyjnym czy upadłościowym. To będzie istotna informacja dla firmy, która z takim dłużnikiem zechce zawrzeć umowę, gdyż w przypadku jej niewypłacalności roszczenia pracowników będą zaspokajane w pierwszej kolejności - dodaje Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Uszczelnienie systemu

Prawo do zamieszczania w biurach informacji gospodarczej danych o nierzetelnych dłużnikach uzyskają także windykatorzy, fundusze sekurytyzacyjne oraz firmy faktoringowe. Są to tzw. wierzyciele wtórni, którzy nabyli wierzytelności np. od banku lub operatora telekomunikacyjnego. Dziś nie mogą zamieszczać danych o dłużnikach w BIG-ach, ale wkrótce się to zmieni.

- Nowelizacja rozszerza stosowanie nowych przepisów w zakresie podmiotowym poprzez zastąpienie występujących w dotychczasowej ustawie pojęć, takich jak przedsiębiorca i konsument, ogólnymi kategoriami wierzyciela oraz dłużnika. Zniesiono także zamknięty katalog firm uprawnionych do przekazywania danych o zobowiązaniach konsumentów - wskazuje Tomasz Ostrowski, prawnik z Europejskiego Rejestru Informacji Finansowej BIG.