Zmiana prawa

Współpracę samorządów z przedsiębiorcami umożliwią dwie ustawy: o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno-prywatnym. Obie ukazały się już w Dzienniku Ustaw nr 19. Przepisy koncesyjne będzie można stosować już od 20 lutego. Ustawa o PPP zacznie obowiązywać od 27 lutego.

Na podstawie partnerskiej współpracy firma będzie mogła sfinansować budowę drogi, parkingu lub oczyszczalni ścieków. W zamian za to otrzyma możliwość zarabiania na eksploatacji obiektu albo oprócz zysków z eksploatacji otrzyma także zapłatę.

Procedura wyboru partnera prywatnego będzie oparta na zasadach jawności i konkurencji. Ustawa koncesyjna przewiduje odrębną negocjacyjną procedurę wyboru przedsiębiorcy, wolną od wielu rygorów prawa zamówień publicznych. Umowę koncesji będzie można zawrzeć na okres do 30 lat w przypadku robót budowlanych lub na okres do 15 lat w przypadku koncesji na usługi. Natomiast przy projekcie PPP przedsiębiorca będzie wybierany albo na podstawie prawa zamówień publicznych albo zgodnie z procedurą z ustawy koncesyjnej. Wybór trybu będzie zależał od źródła finansowania. Nowa ustawa o PPP likwiduje obowiązek sporządzania kosztownych analiz przed inwestycją.

- PPP jest formą skomplikowaną. Opiera się na wieloletniej współpracy partnera publicznego i prywatnego. To, co odróżnia koncesje i zamówienia od partnerstwa, to podział ryzyk i współpraca - wskazuje Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki.