Konkursy na usługi społeczne o wartości poniżej 750 tys. euro mogą być ustawiane – przyznają eksperci. Powodem jest kontrowersyjna interpretacja przepisów przez Urząd Zamówień Publicznych i Krajową Izbę Odwoławczą. Ale będą zmiany.
ikona lupy />
Tygodnik DGP / Dziennik Gazeta Prawna
W tle niezgodność z konstytucją i konwencjami
Od czasu nowelizacji z 2016 r. ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.; dalej: p.z.p.) zamówienia na tzw. usługi na rzecz osób, takie jak niektóre usługi społeczne, zdrowotne i edukacyjne, hotelarskie i restauracyjne, poniżej 750 tys. euro mogą być przeprowadzane w odrębnej, uproszczonej procedurze – bardzo lakonicznie opisanej w przepisach. Wymaga się bowiem od zamawiającego jedynie „zachowania zasad przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji”.
ikona lupy />
Magdalena Grabarczyk wiceprezes i rzecznik prasowy KIO / Dziennik Gazeta Prawna
Jest tu zatem pole do mniej lub bardziej celowych błędów czy ustalania nierealnych do spełnienia wymagań i terminów ze strony zamawiającego. Problem jest tym poważniejszy, że podmiotom składającym oferty... nie przysługuje skarga do organu odwoławczego. Tak przynajmniej uważają zarówno Urząd Zamówień Publicznych (UZP), jak i Krajowa Izba Odwoławcza (KIO). opinia Magdaleny Grabarczyk
OPINIE EKSPERTÓW
Nowa ustawa wyjaśni wątpliwości
W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej ukształtowało się stanowisko, że w postępowaniu na usługi społeczne, o którym mowa w art. 138o p.z.p., tj. o wartości poniżej 750 tys. euro, wykonawcy nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej na czynności zamawiającego. Pogląd ten został wyrażony m.in. w postanowieniach izby: z 6 lipca 2017 r. (sygn. akt KIO 1227/17), z 9 listopada 2017 r. (sygn. akt KIO 2283/17), z 13 listopada 2017 r. (sygn. akt 2339/17), z 13 grudnia 2017 r. (sygn. akt KIO 2579/17) oraz ostatnio – z 4 kwietnia 2018 r. (sygn. akt 545/18). Izba podkreśla odrębny charakter zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi wyodrębnione w dziale III Rozdział 6 p.z.p. i wskazuje, że w stosunku do postępowań na te usługi społeczne normy p.z.p. nie przewidują odesłania do stosowania przepisów działu VI p.z.p., tak jak czynią to w przypadku takich postępowań o wartości równej lub przekraczającej kwotę 750 tys. euro.
Ustalenie zakresu, w jakim można wnosić odwołania do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, oraz zasad prowadzenia postępowania na usługi społeczne jest decyzją ustawodawcy. Jednak obecność w przestrzeni publicznej również innych poglądów na kwestię dopuszczalności odwołania w postępowaniach o wartości mniejszej niż 750 tys. euro, uzasadnia postulat jasnego uregulowania tej kwestii w przepisach.
Na razie niewielki wpływ na sytuację zamawiających ma to, że z punktem widzenia UZP i KIO nie zgadza się żaden z przepytywanych przez nas specjalistów ds. zamówień publicznych. Ba, nie zgadza się również Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Odmienne stanowisko wyraził kilka miesięcy temu Sąd Okręgowy w Olsztynie, który zauważył, że brak możliwości odwołania oznacza, że olbrzymia sfera zamówień publicznych znalazłaby się poza kontrolą. Ale od wiceministra Mariusza Haładyja dowiadujemy się, że problem ten jest znany resortowi i ma zostać rozwiązany w nowej ustawie p.z.p., która już w najbliższych tygodniach ma trafić do konsultacji publicznych. opinia Mariusza Haładyja.