Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak zwróciła się do GIODO o pilną opinię ws. zapisów Kodeksu wyborczego nakładających obowiązek transmisji prac obwodowych komisji wyborczych. Nie wyklucza przy tym konieczności zmiany przepisów.

W piśmie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Edyty Bielak-Jomaa, Magdalena Pietrzak podkreśliła, że Państwowa Komisja Wyborcza wyraża wątpliwość, czy przepisy nie naruszają unijnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO).

Szefowa KBW, w piśmie przekazanym w czwartek PAP, zwraca się z prośbą o opinię Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, co do możliwości realizacji przepisów Kodeksu wyborczego dotyczących transmisji prac obwodowych komisji wyborczych.

"Państwowa Komisja Wyborcza (…) zwraca się z prośbą o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej" – zaznaczyła Pietrzak. Jednocześnie wyjaśniła, że PKW musi podjąć niezwłoczne działania związane z zamówieniem publicznym dotyczącym realizacji zadania, czyli zakupem sprzętu, lub - w przypadku stwierdzenia, że powołane przepisy naruszają rozporządzenie – wystąpić do ustawodawcy o ich zmianę.

Reklama

Uzasadniając swój wniosek do GIODO, szefowa KBW zwróciła uwagę, że w trakcie transmisji (i udostępnianego w internecie zapisu obrazu i dźwięku) z lokalu prezentowane byłyby wizerunki twarzy wyborców biorących udział w głosowaniu.

Reklama

Ponadto, jak zaznaczyła Pietrzak, w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego głosować można, co do zasady, wyłącznie w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. W pozostałych wyborach zdecydowana większość wyborców również głosuje w miejscu stałego zamieszkania. "Ujawniane zatem byłoby miejsce zamieszkania osób, których wizerunki byłyby widoczne w transmisji, a na pewno ich miejsce pobytu w dniu wyborów" – zauważyła.

Według szefowej KBW, wątpliwości budzi też transmisja z obwodów odrębnych, utworzonych m. in. w zakładach leczniczych (szpitalach), domach pomocy społecznej i zakładach karnych.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Kodeksu wyborczego, od podjęcia czynności przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie do chwili podpisania protokołu głosowania prowadzi się transmisję z lokalu wyborczego za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych.

Natomiast w przypadku, gdy transmisja nie jest możliwa z przyczyn technicznych w trakcie pracy obwodowej komisji wyborczej w lokalu wyborczym, czynności przez nią podejmowane są rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie udostępniane na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) będzie stosowane od 25 maja. Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe.

Pod koniec marca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie danych osobowych, wynikający z konieczności zapewnienia w Polsce skutecznego stosowania rozporządzenia.

Projekt przewiduje m.in. ustanowienie nowego, niezależnego organu zajmującego się sprawami ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Zastąpi on Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

PUODO będzie mógł kierować – m.in. do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, osób fizycznych i prawnych - wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych. Będzie mógł również występować do organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie bądź zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie też wydawał rekomendacje dotyczące odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych. Każdy podmiot będzie musiał jednak sam ocenić ryzyko związane z wyciekiem danych osobowych i zastosować odpowiednie środki zabezpieczające.