Skarga na burmistrza, gdy ten właściwie nie wykonuje zadań administratora profilu, nie może trafić do sądu administracyjnego, gdyż takie działanie nie mieści się w pojęciu postępowania administracyjnego – tak wynika z postanowienia WSA w Olszynie.

Mężczyzna wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olszynie skargę na bezczynność burmistrza i zażądał usunięcia naruszenia prawa. Wskazał, że 18 grudnia 2017 r. na sesji rady miejskiej skierował do burmistrza interpelację w sprawie wyjaśnienia uniemożliwiania mieszkańcom korzystania z oficjalnego portalu społecznościowego prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy na Facebooku.

Mieszkaniec nie uzyskał wtedy od burmistrza żadnej wiążącej odpowiedzi. Organ zasugerował jednak, aby sprawę ograniczeń w korzystaniu z oficjalnego portalu gminnego wyjaśnić w biurze promocji urzędu miasta i gminy.
Tak też zrobił mężczyzna. Stawił się osobiście w urzędzie już dzień później. Na miejscu zażądał odblokowania nie tylko swojego konta, ale także innych mieszkańców, którzy wcześniej mieli do niego swobodny dostęp. Wskazał, że walczy o przywrócenie równego traktowania wszystkich mieszkańców zainteresowanych czynnym udziałem w życiu miasta i gminy.

Biuro poinformowało go jednak, że obsługuje profil fanpage tylko i wyłącznie merytorycznie. Aktualizuje i publikuje posty aktualności i nigdy nie dokonywało ustawień blokady jakichkolwiek kont. Wskazało też, że zawsze w takich sprawach decyzję podejmuje tylko i wyłącznie burmistrz.
Mężczyzna postanowił znów zainteresować sprawą włodarza. Wezwał go pisemnie do usunięcia naruszenia prawa i odblokowania kont wszystkich użytkowników (w tym jego) oraz do ustanowienia "Regulaminu oficjalnego fanpage’a gminy na portalu społecznościowym Facebook".

W styczniu 2018 r. mieszkaniec otrzymał informację z urzędu miasta i gminy o odblokowaniu tylko i wyłącznie jego konta. To jego zdaniem powodowało, że pozostali mieszkańcy w dalszym ciągu byli dyskryminowani i mieli uniemożliwione korzystanie z usługi publicznej prowadzonej przez organ administracji publicznej. Mężczyzna wyjaśnił, że oficjalny portal/fanpage społecznościowy facebook administrowany i prowadzony przez urząd jest portalem stosowanym jako narzędzie służące do dwustronnego komunikowania się organu z mieszkańcami w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej. Mieszkaniec dodał, że posiadanie fanpage'u na portalu społecznościowym służy też promocji i przedstawia dokonania władz lokalnych. Natomiast poprzez blokadę, żaden mieszkaniec nie ma dostępu nawet i do takich informacji.

29 marca 2018 r WSA w Olszynie odrzucił skargę postanowieniem. Zdaniem sądu skarga na bezczynność jest dopuszczalna tylko wówczas, gdy istnieje przepis prawa zobowiązujący organ do wydania określonego aktu, bądź określonego zachowania w postępowaniu administracyjnym czy podatkowym. Kontrola sądowa sprowadza się zaś do sprawdzenia czy sprawa podlega załatwieniu przez organ w drodze aktu administracyjnego lub czynności z zakresu administracji publicznej.
Dalej WSA wyjaśnił, że skarga na działalność burmistrza została wniesiona w trybie tzw. postępowania skargowego, regulowanego przepisami działu VIII KPA, a w postępowaniu objętym tymi regulacjami nie rozstrzyga się żadnej sprawy administracyjnej, jedynie informuje wnioskodawcę o sposobie załatwienia tzw. skargi powszechnej.

Jej przedmiotem mogą być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Postępowanie zaś w sprawie tego typu skarg cechuje się tym, iż nie ma w nim stron, nie wydaje się rozstrzygnięć jedynie zawiadamia się o czynnościach wewnętrznych. W konsekwencji, działania administracji publicznej będące przedmiotem tego typu skarg nie podlegają kontroli sądów administracyjnych.

WSA na koniec wyraźnie podkreślił, że do rozpatrzenia skargi powszechnej na działalność burmistrza właściwa jest rada miejska. Jednak i wtedy jest to postępowanie jednoinstancyjne i nie służy na nie dalsza skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Postanowienie WSA w Olsztynie sygn akt. II SAB/Ol 21/18