Urząd powinien odrzucić ofertę, gdy wykonawca nie zamierza realizować zamówienia poniżej kosztów własnych.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny w Szczecinie prowadził przetarg nieograniczony na usługi utrzymania czystości. Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez konsorcjum Zelent z powodu rażąco niskiej ceny. Konsorcjum oprotestowało odrzucenie. Dowodziło, że ustalenie przez zamawiającego, że cena jego oferty jest niższa o 27,8 proc. od wartości szacunkowej zamówienia oraz o 18,2 proc. od średniej ceny pozostałych ofert, nie powinno prowadzić do wniosku, że mamy do czynienia z ceną dumpingowa.
Konsorcjum podkreśliło, że na wezwanie zamawiającego wyjaśniło, jakie elementy oferty miały wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. Zamawiający oddalił protest, więc konsorcjum odwołało się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. Wskazała, że zamawiający prawidłowo ocenił wyjaśnienia zamawiającego. Cena rażąco niska to cena nierealna, niepozwalająca na realizację zamówienia z należytą starannością, wskazująca na zamiar realizacji zamówienia poniżej kosztów własnych wykonawcy.
Konsorcjum ani w proteście i odwołaniu, ani na rozprawie nie oświadczyło, że kalkulując cenę oferty, przewidziało choćby minimalny zysk. Wykonawca nie zaprzeczył także przyjętemu przez zamawiającego założeniu, że zaoferował realizację zamówienia za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Konsorcjum oświadczyło na rozprawie, że na potrzeby realizacji zamówienia zamierza dokonać restrukturyzacji zatrudnienia. Jednak w ocenie Izby oświadczenie to jednoznacznie wskazuje na błędną kalkulację ceny oferty.
Zdaniem arbitrów koszty procesu restrukturyzacji również będą obciążać wykonawcę, a pozytywny skutek ewentualnej restrukturyzacji nie został nawet uprawdopodobniony przez wykonawcę.
Sygn. akt KIO/UZP 1443 /08
OPINIA
Piotr Trębicki
radca prawny, szef zespołu zamówień publicznych w Kancelarii Gessel w Warszawie
Zewnętrzny podmiot musi bowiem, w stosunkowo krótkim czasie, poznać specyfikę prowadzenia działalności oraz kształtowania polityki cenowo-kosztowej w danym sektorze działalności gospodarczej. Tak służby zamawiającego, jak i członkowie składu orzekającego KIO wzięli pod uwagę wszelkie koszty wykonywania usługi sprzątania: minimalne koszty zatrudnienia personelu, nakłady na niezbędne narzędzia, koszty zakupu środków czystości. Wyjaśnienia odwołującego się wykonawcy stanowiły jedynie ogólnikową polemikę.