Partnerka w spółce, w której również jestem wspólniczką, złożyła w sądzie pozew o stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie pozbawienia jej prawa do reprezentowania podmiotu. Twierdzi, że nie dochowaliśmy warunków formalnych – zgodnych z kodeksem spółek handlowych – koniecznych do przyjęcia tejże uchwały, gdyż została ona podjęta jednogłośnie w obecności tylko czterech spośród sześciu partnerów. Poza tym uważa, że nie było ważnego powodu do podjęcia takiej uchwały. Tym bardziej że nie został on określony w umowie spółki. Tymczasem w naszej ocenie ważnym powodem było podjęcie przez wspólniczkę działalności konkurencyjnej względem przedmiotu działalności naszej spółki bez – wyrażonej w formie uchwały – jednomyślnej zgody wszystkich pozostałych partnerów. Jakimi argumentami nasza spółka może się bronić w procesie?
Pozbawienie wspólnika prawa reprezentacji spółki partnerskiej (dalej: sp.p.) – poza prawomocnym orzeczeniem właściwego sądu oraz dobrowolnym ujęciem tego uprawnienia (czy to w pierwotnym tekście umowy, czy też w drodze jej zmiany na późniejszym etapie funkcjonowania spółki) – może nastąpić jedynie w drodze uchwały partnerów. Powinna ona odpowiadać następującym wymaganiom formalnym:
● jej podjęcie powinno nastąpić wyłącznie z ważnych powodów,
● do jej powzięcia konieczna jest większość 3/4 głosów,
● przy kworum określonym na poziomie 2/3 ogólnej liczby wspólników (a nie osób uczestniczących w podjęciu uchwały).
Przy czym umowa podmiotu może przewidywać surowsze wymogi odnośnie do kworum i większości głosów, nie może natomiast łagodzić tych zasad.
Samo podjęcie uchwały wywołuje skutek wewnętrzny (czyli między partnerami), ale konieczne jest dojście wiadomości o jej powzięciu do partnera, któremu ujęto w ten sposób prawo reprezentacji podmiotu. Z kolei na zewnątrz komentowana uchwała wywołuje skutek dopiero z chwilą jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wspólnik pozbawiony prawa występowania w imieniu sp.p. może zaskarżyć uchwałę w drodze powództwa o stwierdzenie jej nieważności. Podstawę prawną pozwu będzie wówczas stanowił art. 189 kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 58 par. 1 kodeksu cywilnego. W uzasadnieniu powództwa może się on zaś powołać na brak ważnego powodu odebrania mu owego uprawnienia albo/oraz niedochowanie warunków formalnych, tj. brak wymaganego kworum czy większości głosów.
Ani kodeks spółek handlowych, ani orzecznictwo nie precyzują okoliczności stanowiących ważne powody do pozbawienia wspólnika prawa reprezentacji sp.p. Może je natomiast wskazywać umowa podmiotu (np. choroba psychiczna czy podjęcie przez partnera działalności konkurencyjnej względem spółki). Istnieje również ewentualność rozszerzenia owego umownego katalogu ważnych przyczyn, co pociąga za sobą oblig zmiany umowy sp.p. Jednak nawet gdy partnerzy określą w umowie ważne powody, to i tak sąd ma pełnię swobody w zakresie oceny, czy faktycznie one wystąpiły. Czytelniczka w imieniu sp.p. powinna więc podnieść argumenty wymienione we wzorze odpowiedzi na pozew.
WZÓR ODPOWIEDZI NA POZEW W SPRAWIE O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW O POZBAWIENIU PARTNERA PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
Płock, 19 lutego 2018 r.
Do Sądu Okręgowego[1]
X Wydział Gospodarczy
w Łodzi
Powód: Letycja Iksińska
partner spółki Mirella Igrekowska i Partnerzy – Architekci
z siedzibą w Płocku ul. Wiśniowa 45, 09-400 Płock
Pozwana: Spółka Mirella Igrekowska i Partnerzy – Architekci
z siedzibą w Płocku ul. Wiśniowa 45, 09-400 Płock
w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały o pozbawieniu partnera prawa reprezentowania spółki
Sygn. akt X GC 00/18
Odpowiedź na pozew [2]
Działając w imieniu pozwanej spółki Mirella Igrekowska i Partnerzy – Architekci z siedzibą w Płocku, załączając informację z 19 lutego 2018 r. odpowiadającą aktualnemu odpisowi z KRS tejże spółki, wnoszę o:
1) oddalenie powództwa w całości;
2) zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych; [3]
3) przeprowadzenie rozprawy – w tym także podczas nieobecności przedstawiciela pozwanej spółki. [4]
Ponadto wnoszę o:
– wezwanie na rozprawę i przesłuchanie w charakterze świadków:
a) Ilony Nowak – na adres: M sp. z o.o. ul. Okrężna 6, 09-400 Płock,
b) Marceliny Kowalskiej – na adres: P sp. z o.o. ul. Ogórkowa 21, 09-400 Płock
– jako świadków na okoliczność skutków powzięcia przez powódkę działalności konkurencyjnej dla działalności pozwanej spółki;
– dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron –
na okoliczność ważnego powodu podjęcia przez wszystkich pozostałych partnerów pozwanej spółki jednogłośnej uchwały w sprawie pozbawienia powódki prawa jej reprezentowania oraz skutków powzięcia przez powódkę działalności konkurencyjnej dla działalności pozwanej spółki.
Uzasadnienie
Wbrew stanowisku powódki zaskarżona uchwała odpowiada warunkom formalnym określonym w art. 96 par. 2 k.s.h. W świetle cytowanego przepisu do ważnego powzięcia uchwały w sprawie pozbawienia partnera prawa reprezentowania spółki konieczne jest spełnienie następujących wymogów:
– jej podjęcie powinno nastąpić wyłącznie z ważnych powodów,
– do jej powzięcia konieczna jest większość 3/4 głosów,
– przy kworum określonym na poziomie 2/3 ogólnej liczby wspólników (a nie osób uczestniczących w podjęciu uchwały).
Umowa danej sp.p. może jednak wprowadzać surowsze kryteria powzięcia przedmiotowej uchwały. Nie może ich jednak łagodzić.
Stąd też – w świetle powołanego przepisu – dopuszczalne było ustalenie w umowie pozwanej spółki surowszych warunków formalnych niezbędnych do ważnego podjęcia ww. uchwały. Dopuszczalne więc było zamieszczenie w par. 8 umowy pozwanej spółki postanowienia, zgodnie z którym uchwała w sprawie pozbawienia partnera prawa jej reprezentowania wymaga jednomyślności czterech wspólników uczestniczących w głosowaniu (bo 2/3 x 6 – z ogólnej liczby partnerów). Zaskarżona uchwała została zaś powzięta jednogłośnie przez czterech spośród sześciu partnerów.
Dowód:
– umowa pozwanej spółki,
– zaskarżona uchwała.
Oba ww. dokumenty znajdują się w aktach sprawy.
Poza tym jej podjęcie nastąpiło z ważnego powodu, jakim było rozpoczęcie przez powódkę – od 1 grudnia 2017 r. – działalności konkurencyjnej względem przedmiotu działalności pozwanej spółki (bezsporne, powódka przyznała tę okoliczność w pozwie), bez jednomyślnej zgody wszystkich pozostałych wspólników wyrażonej w uchwale. Powódka od ww. daty jest wspólnikiem w spółce partnerskiej architektów, która – tak jak pozwana spółka – ma siedzibę w Płocku. Tylko w styczniu br. na skutek działań powódki (np. podważania kompetencji zawodowych pozostałych wspólników pozwanej spółki) – pozwana spółka straciła trzech kluczowych klientów na rzecz tej konkurencyjnej spółki, co obniżyło jej potencjał finansowy m.in. w tym miesiącu i niekorzystnie wpłynęło na jej odbiór wśród klientów oraz w lokalnym środowisku architektów. Nie ma przy tym znaczenia, wbrew twierdzeniu powódki, że skoro umowa pozwanej spółki nie zawiera katalogu ważnych powodów pozwalających na powzięcie zaskarżonej uchwały, to wyklucza to ewentualność jej podjęcia. Nawet gdy umowa sp.p. nie wskazuje tych ważnych powodów, to jej wspólnicy nie są pozbawieni możliwości pozbawienia partnera, z przyczyn, które uznają za ważne, prawa jej reprezentacji. Powody te natomiast, w przypadku zaskarżenia uchwały przez wspólnika, każdorazowo podlegają ocenie sądu.
Dowód:
– przesłuchanie stron,
– zeznania świadków z lit. a–b.
W ocenie pozwanej podjęcie przez powódkę działalności konkurencyjnej względem profilu zadaniowego spółki bez jednomyślnej zgody (w formie uchwały) wszystkich pozostałych partnerów, stanowi ważny powód do pozbawienia powódki prawa reprezentowania sp.p. Zakaz prowadzenia przez wspólnika działalności konkurencyjnej względem sp.p. wprost bowiem wynika z art. 56 par. 2 k.s.h. w zw. z art. 89 k.s.h.
Z tych względów wnoszę, jak na wstępie.
W załączeniu:
– odpis odpowiedzi na pozew, [5]
– informacja z 19 lutego 2018 r. odpowiadająca aktualnemu odpisowi z KRS pozwanej spółki,
– dokumenty z poz. „Dowód”.
...............................................................................
(pieczątka firmowa pozwanej spółki
oraz pieczątka imienna i podpis partnera Mirelli Igrekowskiej)
OBJAŚNIENIA
[1] Odpowiedź kieruje się do tego sądu, do którego wpłynął pozew.
[2] Nie podlega ona żadnej opłacie sądowej.
[3] W odpowiedzi można złożyć wniosek o zwolnienie pozwanej spółki od kosztów sądowych w całości albo w części. Należy wówczas załączyć do odpowiedzi na pozew dokumenty potwierdzające jej złą sytuację finansową, m.in. sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy czy wyciąg z konta firmowego za np. trzy miesiące poprzedzające złożenie odpowiedzi na pozew.
[4] Od 8 września 2016 r. sąd ma możliwość rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany uznał powództwo albo jeżeli – mając na względzie całokształt przytoczonych twierdzeń i zgłoszonych wniosków dowodowych – uzna, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. Nie jest to jednak dopuszczalne, gdy strona w pierwszym piśmie procesowym złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy, chyba że pozwany uznał powództwo.
[5] Trzeba złożyć tyle odpisów odpowiedzi na pozew wraz z ewentualnymi załącznikami do niej, ilu jest uczestników postępowania.