Resort gospodarki zapowiada, że będzie mniej barier administracyjnych dla firm. Więcej możliwości zatrudnienia dla osób po pięćdziesiątce. W tym półroczu resort finansów chce przygotować zaledwie 16 ustaw i 15 rozporządzeń.
Do końca czerwca 2009 r. rząd chce przyjąć 144 projekty ustaw. To mniej niż w II półroczu ubiegłego roku. Wówczas w rządowym planie legislacyjnym znalazło się 175 projektów. Jest to jednak więcej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2008 roku, kiedy to zaplanowano przyjęcie 123 projektów. Do tej pory średnio w każdym półroczu Rada Ministrów była w stanie przyjąć nieco ponad 1/3 z zaplanowanych projektów.

Zmiany dostosowawcze do prawa UE

W harmonogramie prac rządu na I półrocze 2009 r. Ministerstwo Finansów nie wykaże się zbyt dużą aktywnością. Przez pół roku resort finansów ma opracować zaledwie 16 projektów ustaw i 15 projektów rozporządzeń. Większość z nich będzie dotyczyła dostosowania naszych regulacji do przepisów prawa wspólnotowego.
Wśród ustaw można wymienić nowelizację ustawy o VAT w zakresie miejsca świadczenia usług i dostosowania tych przepisów do Dyrektywy 2008/8/WE. Druga większa nowelizacja związana jest z ustawą o doradztwie podatkowym, która podyktowana jest koniecznością wdrożenia postanowień dyrektywy usługowej. Duże zmiany zostaną wprowadzone do ustawy o kontroli skarbowej, które mają doprecyzować kompetencje organów kontroli skarbowej oraz samą procedurę.
Jeśli chodzi o projekty rozporządzeń, to w większości dotyczą one Służby Celnej, np. w sprawie dodatkowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie czy określające szczegółowe warunki użycia środków przymusu.
Ponadto Ministerstwo Finansów w okresie od kwietnia do czerwca 2009 r. ma przedstawić m.in. założenia projektu budżetu państwa na 2010 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok.

Rządowy pakiet antykryzysowy

Resort finansów przygotował już część projektów ustaw, które składają się na pakiet antykryzysowy. Wśród nich znalazły się nowa ustawa o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz nowelizacja przepisów o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa. Resort finansów opracował także nowelizację ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych.
Nowe przepisy likwidują m.in. Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych i Fundusz Poręczeń Unijnych. Środki obu funduszy mają trafić do BGK. Nowelizacje dają BGK nowe instrumenty w kreowaniu akcji doręczeniowej oraz nadają nowe zadania, m.in. wspieranie eksportu.
Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Gospodarki mają też przygotować w II kwartale tego roku nowelizację ustaw o podatkach dochodowych, by usprawnić działanie tzw. leasingu konsumenckiego. To pomysł resortu gospodarki, ma być on lekiem na kłopoty branży motoryzacyjnej. We współpracy z resortem gospodarki i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w II kwartale ma zostać znowelizowane rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych.Ministerstwo Gospodarki

Ułatwienia dla firm

W II kwartale tego roku rząd ma zająć się projektem ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla przedsiębiorców. Ograniczone zostaną koszty podejmowania działalności gospodarczej, łatwiejszy będzie też dostęp do wykonywania wolnych zawodów.
Resort gospodarki zamierza skierować pod obrady rządu projekt ustawy o podpisach elektronicznych. Proponowane rozwiązania uproszczą system rejestracji podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.
Ministerstwo Gospodarki pracuje także nad projektami nowelizacji prawa energetycznego i ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska. Nowelizacje tych przepisów określą podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej pomiędzy organy państwowe, samorządowe i użytkowników systemu elektroenergetycznego. Ponadto mają zostać określone działania, które zapewnią wysoki poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w warunkach normalnych i w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii.
Ministerstwo Infrastruktury

Rewolucja dla kierowców

Resort infrastruktury kończy już prace nad dwiema ustawami, które dotyczą kierowców. Mają one już wkrótce trafić pod obrady rządu. Jedną z przygotowanych regulacji jest projekt ustawy o kierujących pojazdami. Zakłada on, że kierowcy, którzy łamią przepisy ruchu drogowego i zdobędą więcej niż 24 punkty karne, nie stracą od razu prawa jazdy. Zostaną najpierw skierowani na kurs reedukacyjny.
Jednak jeżeli w ciągu kolejnych pięciu lat ponownie zdobędą więcej niż 24 punkty karne, to zostaną pozbawieni uprawnienia do kierowania pojazdami. Ponadto osoby, które dopiero co uzyskały prawo jazdy, zostaną objęte dwuletnim okresem próbnym. Jeżeli w tym czasie popełnią trzy wykroczenia, to zostanie im odebrane prawo jazdy.
Wkrótce na posiedzenie Rady Ministrów ma trafić projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Projekt ma usprawnić procedury homologacyjne pojazdów i ich części. Ma być uproszczona rejestracja, w tym także możliwość rejestracji pojazdu, który był już wyrejestrowany w Polsce. Ponadto projekt wprowadza podział stacji kontroli pojazdów na podstawowe i okręgowe.
Pierwsze z nich będą przeprowadzały wszystkie badania techniczne pojazdów do 3,5 tony. Natomiast okręgowe będą badały wszystkie pojazdy.
W planach resortu infrastruktury na najbliższe pół roku znalazł się też projekt zmian w prawie telekomunikacyjnym. Nowelizacja ma doprowadzić do lepszej ochrony użytkowników usług telekomunikacyjnych. Abonenci mają być lepiej informowani o zmianie treści regulaminu świadczenia usług czy zasadach rozwiązywania promocyjnej umowy. Nowela, którą szykuje Ministerstwo Infrastruktury, zakłada także lepszą ochronę użytkowników przed przesyłaniem informacji niezamówionych, czyli tzw. spamem.
Resort zajmie się też dostosowaniem prawa krajowego do postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych. Istota projektu polega na ujednoliceniu wymagań w zakresie transportu drogowego, kolejowego i żegludze śródlądowej towarów niebezpiecznych.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Więcej pracy dla seniorów

Resort pracy w I półroczu ma przygotować dokument o implementacji Programu Solidarność Pokoleń, który zachęcać będzie do kontynuowania pracy osoby w wieku 55-64 lata.
Według wstępnych założeń w 2013 roku będzie ich pracować 40 proc. Planowane jest także uszczelnienie systemu o rehabilitacji zawodowej, tak aby ograniczyć uznaniowość wykorzystania programów PFRON. Jeszcze w I kwartale zostanie skierowany do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Zgodnie z nim ulegną zmianie zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym osób pobierających zasiłek macierzyński i posiadających jednocześnie inny tytuł ubezpieczenia oraz możliwość kontynuowania ubezpieczenia w każdym momencie.
Resort pracy będzie także zajmować się ochroną rodziny. Planowane jest przygotowanie projektu rozwoju rodzinnych form opieki zastępczej i odwrócenie tendencji umieszczania dzieci pozbawionych opieki rodziców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Metropolie i informatyzacja

Zmian wymagają przepisy ustawy o udziale Polski w Systemie Informatycznym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej. Poprawek wymaga też ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Celem regulacji będzie zmiana systemu zarządzania na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego i funkcjonowania centrów na szczeblu powiatowym.
Wielkim przedsięwzięciem będzie przyjęcie ustawy metropolitalnej, która ma przyczynić się do rozwoju dużych miast, ułatwić inwestycje budowlane i drogowe.
Ministerstwo pracuje też nad zmianą ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Ministerstwo Sprawiedliwości

Pod znakiem reorganizacji aplikacji

Przed Ministerstwem Sprawiedliwości stoi zadanie realizacji kilku dużych przedsięwzięć zapoczątkowanych w roku 2008. Należy do nich przyjęcie projektu ustawy o pozwach zbiorowych. Instytucja ta ułatwi dostęp do sądu. W jednym postępowaniu będzie możliwe rozstrzyganie podobnych spraw, np. w związku z jednym zbiorowym wypadkiem komunikacyjnym. Pilnie trzeba też wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zagwarantowania powierzchni przypadającej na jednego więźnia w zakładzie karnym. Natychmiastowej reakcji wymaga też poprawienia przepisów kodeksu postępowania karnego o warunkach zatrzymania podejrzanego. Na ten rok planuje się również reformę systemu aplikacji prawniczych. Planuje się też przedstawienie zasad pomocy prawnej dla osób ubogich oraz przygotowanie ostatecznych rozwiązań dotyczących wynagrodzeń prokuratorów i sędziów. Zakłada się też gruntowną reformę prawa dla nieletnich, zmiany w przepisach o biegłych sądowych i księgach wieczystych.
Ministerstwo Skarbu Państwa

Większy nadzór ministra

Minister Skarbu Państwa ma sprawować bardziej efektywny nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Takie rozwiązanie zakłada projekt ustawy regulującej zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa. Obecne rozwiązania - zdaniem resortu - nie zapewniają wystarczającej elastyczności niezbędnej dla skutecznego zarządzania spółkami Skarbu Państwa. Minister nie ma możliwości stosowania rozwiązań umożliwiających skuteczne motywowanie kadry zarządzającej spółek. Po zmianach prawa minister nie tylko zyskał taką możliwość, ale będzie miał większy wpływ na efektywną selekcję członków organów spółek Skarbu Państwa.
Rząd ma się także zająć projektem ustawy o zadośćuczynieniu z tytułu nacjonalizacji w latach 1944-1962. Celem ustawy jest zadośćuczynienie krzywdom doznanym przez dawnych właścicieli w związku z nacjonalizacją nieruchomości przeprowadzoną na podstawie wydanych w latach 1944-1962 dekretów PKWN i ustaw uchwalonych przez Sejm PRL.
98 projektów ustaw rząd planuje przygotować do marca 2009 r.
46 projektów ustaw do końca czerwca