Sejm uchwalił ustawę umożliwiającą włączenie Straży Marszałkowskiej do służb mundurowych. Na tej podstawie zajmujący się ochroną Sejmu i Senatu będą traktowani na równi z policjantami, strażakami czy funkcjonariuszami wywiadu. Także szef Kancelarii Sejmu zostanie zrównany z komendantami innych służb mundurowych.
Ważną zmianą dla zajmujących się ochroną parlamentu będzie prawo do emerytury policyjnej. Osoby te zyskają prawo do zakończenia aktywności zawodowej już po 15 latach służby. Zasada ta dotyczy jednak – podobnie jak w przypadku policjantów – tylko osób, które wstąpiły do służby przed 2013 r. Natomiast ci funkcjonariusze, którzy dołączyli do tej formacji po 31 grudnia 2012 r., uzyskają prawo do emerytury po ukończeniu 55. roku życia posiadając co najmniej 25 lat służby. Podstawę wymiaru emerytury funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej będzie stanowić średnie uposażenie lub wynagrodzenie należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych przez funkcjonariusza. Jednocześnie funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej, którzy ulegną wypadkowi w czasie wykonywania zadań służbowych, będą mogli się ubiegać o policyjną rentę inwalidzką. Stan ich zdrowia będzie oceniać lekarz orzecznik resortu spraw wewnętrznych.
Funkcjonariusze nie będą jednak korzystać ze wszystkich policyjnych przywilejów. Emerytom i rencistom policyjnym z tej formacji nie będzie bowiem przysługiwać pomoc w budownictwie mieszkaniowym na zasadach przewidzianych dla funkcjonariuszy. Ustawa wejdzie w życie 20 maja 2018 r.
Etap legislacyjny
Ustawa przekazana do Senatu