Szkolenie aplikantów sądowych i prokuratorskich nie będzie już zadaniem sądów i prokuratur apelacyjnych. Tegorocznych kandydatów na sędziów i prokuratorów kształcić będzie Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Posłowie odrzucili bowiem na ostatnim posiedzeniu Sejmu weto prezydenta do ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Zgodnie z nowymi przepisami aplikanci przez pierwszy rok będą się kształcili w ramach aplikacji ogólnej. Osoby, które ukończą ją z najlepszymi wynikami, będą mogły kontynuować naukę na specjalistycznej aplikacji sądowej lub prokuratorskiej.

- Ogłoszenie o naborze na aplikację umieścimy niezwłocznie po wejściu w życie ustawy - tłumaczy prokurator Andrzej Leciak, dyrektor Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Dodaje, że w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia o naborze zostanie przeprowadzony egzamin, a więc najprawdopodobniej w drugiej połowie maja.

- Natomiast zajęcia w szkole ruszą od września - podsumowuje Andrzej Leciak.

Dwuetapowy egzamin wstępny

Zgodnie z nowymi przepisami nabór na aplikację ogólną będzie odbywał się w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów. Pierwszy to test sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa i nauk pokrewnych. Następne zadanie to praca pisemna, której celem jest weryfikacja umiejętności stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych. Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu konkursu będzie uzyskanie minimum punktów, które określi minister sprawiedliwości.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja przedstawi dyrektorowi Krajowej Szkoły listę osób, które kwalifikują się do odbycia aplikacji ogólnej. O kolejności zadecyduje suma uzyskanych punktów. Lista kwalifikacyjna zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. Tam również zostaną w późniejszym terminie zamieszczone informacje o osobach, które zostały przyjęte na aplikację ogólną. Niezależnie od tego każda z nich zostanie zawiadomiona o pomyślnym wyniku konkursu. Wówczas będzie miała 14 dni na złożenie oświadczenia o gotowości rozpoczęcia aplikacji.

Po przeprowadzeniu konkursu i ustaleniu listy aplikantów nadejdzie czas na sprawdzenie, czy każda ze znajdujących się na niej osób może poszczycić się nieposzlakowaną opinią. Do tego będą potrzebne informacje z Krajowego Rejestru Karnego oraz opinia właściwego komendanta wojewódzkiego policji.

Droga do zawodu sędziego

Zgodnie z projektem szkolenie przyszłych sędziów i prokuratorów będzie dwuetapowe. Aplikacja ogólna będzie trwać 12 miesięcy. Warunkiem jej ukończenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk objętych programem aplikacji. Następnie każda z osób będzie mogła złożyć wniosek o kontynuowanie szkolenia na aplikacji prokuratorskiej lub sędziowskiej. Aplikacja sędziowska będzie trwać 54 miesiące.

- W trakcie stażu aplikanci sędziowscy zostaną zatrudnieni na stanowisku asystenta sędziego na czas określony, a następnie na stanowisku referendarza sądowego na czas nieokreślony. W 30 miesiącu szkolenia aplikanci przystąpią do egzaminu sędziowskiego. Koniecznym warunkiem będzie tutaj uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk - mówi Andrzej Leciak, dyrektor Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

Aplikacja prokuratorska będzie trwała 30 miesięcy i także będzie połączona z zajęciami i praktykami w KSSP. W ostatnim miesiącu aplikacji aplikanci przystąpią do egzaminu prokuratorskiego.