Świadczeniem doradztwa prawnego oraz pomocy prawnej w Irlandii zajmuje się Rada Pomocy Prawnej. Skorzystać z jej pomocy można tylko w sprawach cywilnych i pod warunkiem, że ubiegający się o jej przyznanie spełni wymagania określone w irlandzkim ustawodawstwie.

Kryteria uzyskania pomocy

Pomoc prawna to reprezentowanie osoby przez adwokata lub radcę prawnego w sporze toczącym się w sądach rejonowych, okręgowych, sądach odwoławczych i Sądzie Najwyższym.

Nie dotyczy to postępowania przed trybunałami, z wyjątkiem spraw dotyczących azylu. Z kolei doradztwo prawne oznacza każdą pisemną lub ustną poradę udzieloną przez prawnika z Rady dotyczącą stosowania prawa irlandzkiego. Aby móc skutecznie ubiegać się o skorzystanie z bezpłatnej pomocy lub porady prawnej, trzeba spełnić kryterium finansowe określone w prawie.

Pierwszą przesłanką jest otrzymywanie zasiłku z ubezpieczenia społecznego. W przypadku posiadania innego źródła dochodu prawo stanowi, że jego wysokość musi być niższa niż 8 tys. 300 euro. Warto zaznaczyć, że porady w sprawach karnych nie są objęte bezpłatną pomocą prawną Jedyny wyjątek stanowią porady na rzecz powodów w sprawach o gwałt. Jeżeli spełnione są warunki finansowe, kolejnym etapem jest zbadanie przez Radę, czy wszczęcie postępowania lub obrona w sprawie jest uzasadniona. Rada ocenia przy tym m.in., jaka jest perspektywa wygrania sprawy oraz czy istnieją podstawy wszczęcia postępowania lub obrony w sprawie.

Gdzie szukać pomocy

Osoba ubiegająca się o pomoc prawną może osobiście złożyć wniosek w jednym z biur pomocy prawnej. Istnieje także możliwość telefonicznej lub listownej konsultacji. Kontakt w tej sprawie najlepiej nawiązać z biurem pomocy prawnej, które znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Ubiegając się o pomoc, należy wypełnić i osobiście podpisać formularz wniosku o usługi prawne (LAA3). Formularze dostępne są w każdym biurze. Formularz musi być opatrzony podpisem wnioskodawcy. Warto pamiętać, że możemy zostać poproszeni o podanie dodatkowych informacji, które będą zaświadczać o zasadności udzielenia nam pomocy. W zależności od charakteru sprawy te informacje dodatkowe mogą obejmować:

• dokumentację medyczną,

• kopie oświadczeń lub raportów przygotowanych przez policję (Gardai),

• kopie wszelkich umów.

Dlatego wnioskodawca może zostać poproszony o wypełnienie i podpisanie formularza procedury badania środków, który upoważnia na zweryfikowanie przez Radę podanych informacji.

PRZYDATNY ADRES

www.legalaidboard.ie/LAB/Publishing.nsf/Content/Home - pod tym adresem internetowym zamieszczona jest lista adresów i numerów telefonów iralndzkich biur pomocy prawnej (w języku angielskim).

200 tys. Polaków przebywało w 2007 roku w Irlandii dłużej niż trzy miesiące