Weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które rozszerzają katalog zadań własnych gmin. Na zadania te gminy będą mogły otrzymać dofinansowanie w postaci dotacji celowych z budżetu państwa. Nowe przepisy powinny przyczynić się do wzrostu inwestycji związanych z budową i remontami dróg lokalnych. Realizacja tych inwestycji będzie możliwa dzięki znacznemu zwiększeniu nakładów finansowych na ten cel, w tym przede wszystkim z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych (NPBDL).

Konieczny wkład własny

Nowe przepisy dają prawne podstawy do przekazywania gminom i powiatom środków w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Dla pełnej realizacji programu konieczne jest zaangażowanie budżetu państwa w roku 2009 w wysokości 1 mld zł i w dwóch kolejnych latach w tej samej wysokości.

Przepisy upoważniają również Radę Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji z budżetu państwa na rozwój infrastruktury drogowej. Ma ona uwzględniać konieczność efektywnego wykorzystania oraz rozliczenia przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych w formie dotacji środków budżetowych oraz zabezpieczenie przez te jednostki udziału własnych środków w planowanych inwestycjach, a także zachowanie dyscypliny finansów publicznych. Za podział środków odpowiedzialny będzie minister spraw wewnętrznych i administracji.

Z najnowszych zestawień opublikowanych przez resort spraw wewnętrznych wynika, że dofinansowanie w 2009 roku otrzyma 319 wniosków z powiatów oraz 591 z gmin. Łącznie samorządy planują zmodernizować ponad 2 tys. km dróg lokalnych.

Kolejne wnioski we wrześniu

Dzięki realizacji programu przez trzy lata na drogi lokalne budżet państwa wyda 3 mld zł. Podobną kwotę w ramach wkładu własnego będą musiały wyłożyć samorządy. Z szacunków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że do 2011 roku uda się w ten sposób wyremontować lub wybudować w sumie 6 tys. km dróg lokalnych. W tym roku ogłoszenie o naborze wniosków w ramach NPBDL na 2010 roku ukaże się w sierpniu. Wnioski będą przyjmowane we wrześniu. Do 30 października wnioski będą ocenione przez komisje wojewódzkie. Do 28 listopada poznamy projekty zatwierdzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które będą realizowane w 2010 roku.

Podstawa prawna

• Ustawa z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 2).