Nieprecyzyjne przepisy, brak informacji i rozporządzeń to największe problemy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Jutro obudzą się w nowej rzeczywistości.Ogromny niepokój towarzyszy powołaniu regulatora cen za kranówkę. Wprowadza go nowelizacja z 27 października 2017 r. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. poz. 2180), która zaczyna obowiązywać od wtorku. Zgodnie z nią taryf za wodę i nieczystości nie będą już zatwierdzały gminy, ale nowy organ. Jeszcze przez kilkanaście dni tego roku zadanie to będzie powierzone prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a od 1 stycznia 2018 r. przejmie je Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.