Niedopuszczalność eksmisji "na bruk" z lokalu służbowego została przesądzona przed miesiącem w wyroku ws. przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - wskazał Trybunał Konstytucyjny. W związku z tym TK uznał za konstytucyjne zapisy ustawy o policji ws. tych lokali.

"Choć skarżącej przysługuje konstytucyjnie gwarantowana ochrona przed eksmisją na bruk, to jednak miejscem właściwym do uregulowania tej ochrony nie są kwestionowane przepisy ustawy o policji, lecz przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji" - wskazał TK w uzasadnieniu środowego wyroku.

TK rozpatrywał skargę na przepisy ustawy o policji odnoszące się m.in. do decyzji o opróżnieniu lokali policyjnych. Sprawa dotyczyła kobiety, wobec której w 2013 r. komendant główny policji wydał decyzję nakazująca opuszczenie zajmowanego przez nią mieszkania. W decyzji tej wskazał, że kobieta oraz członkowie jej rodziny - w tym dziecko - "nie są i nie byli funkcjonariuszami policji i nie posiadają uprawnień do policyjnej renty rodzinnej", zatem "zajmują lokal mieszkalny bez tytułu prawnego i bez możliwości jego uzyskania".

W skardze do TK napisano, że ustawa o policji nie przewiduje konieczności wskazania osobie eksmitowanej z mieszkania służbowego innego lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie. Ponadto - jak dodano - eksmisja "na bruk" z policyjnego mieszkania może również dotyczyć rodzin z dziećmi.

Reklama

W uzasadnieniu wyroku TK przypomniał, że już rozstrzygnął tę kwestię w orzeczeniu z 18 października. Wówczas Trybunał podkreślił, że regulacje umożliwiające eksmisję "na bruk" nie mogą być dopuszczalne m.in. w świetle obowiązku poszanowania godności człowieka, a przepis umożliwiający taką eksmisję w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji jest niekonstytucyjny. Wniosek w tamtej sprawie złożył do TK Rzecznik Praw Obywatelskich.

"Dzięki tamtemu wyrokowi w systemie prawa polskiego został zapewniony minimalny standard ochrony osób zajmujących bez tytułu prawnego mieszkania służbowe, a tym samym zrealizowany został postulat zawarty w rozpatrzonej w środę skardze, czyli zapewnienie ochrony przed eksmisją donikąd" - zaznaczył w środę TK. Dodał, że gwarancja ta obejmuje także osobę, której dotyczyła rozpatrzona skarga na przepisy ustawy o policji.

Trybunał rozpoznał sprawę w składzie pięciu sędziów. Przewodniczącym składu był sędzia Piotr Tuleja, zaś sprawozdawcą sędzia Małgorzata Pyziak-Szafnicka.