Oprócz odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji wykonawca odpowiada również na zasadach ogólnych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania albo za inne wyrządzenie szkody na zasadach ogólnych.

Zawierając umowę na określone roboty budowlane, wykonawca odpowiada za ich jakość. Gdyby do wykonania swojej umowy z inwestorem zatrudnił podwykonawców, to wówczas odpowiada również za ich działanie i zaniechanie. Chodzi tu o takie przypadki, gdy wykonawca sam zawarł umowy z podwykonawcami.

Co musi udowodnić wykonawca

Jednak w takim przypadku inwestor powinien mu udowodnić, że poniósł szkodę z tego powodu, że umowa nie została wykonana albo została wykonana w sposób nienależyty. Natomiast wykonawca przed odpowiedzialnością będzie mógł skutecznie obronić się, udowadniając, że szkoda powstała na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, a zarzucana wada powstała niezależnie od niego, na przykład z powodu działania sił natury.

Wykonawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej. Z roszczeniami z tytułu odpowiedzialności kontraktowej do wykonawcy najczęściej inwestor występuje wówczas, gdy upłynie już termin, w którym obowiązywała rękojmia i gwarancja, a w tym czasie nie zgłosił on, że istniała wada, bądź nie jest w stanie udokumentować, że zgłosił odkrycie wady.

Natomiast odpowiedzialność deliktową wykonawca budynku ponosi wówczas, gdy z własnej winy wyrządził komuś szkodę. Inwestor powinien wówczas udowodnić, że rzeczywiście poniósł szkodę i nastąpiło to z winy wykonawcy. Ponosząc odpowiedzialność deliktową za straty, jakie poniósł inwestor, wykonawca będzie musiał naprawić szkodę, a nawet zapłacić odszkodowanie.

Wymagania inwestora

W ramach rękojmi wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne wybudowanego obiektu. Wady fizyczne zmniejszają wartość i użyteczność budynku.

W razie sporu między wykonawcą a inwestorem sąd będzie brał pod uwagę: zapisany w umowie cel, okoliczności oraz zwyczajne przeznaczenie obiektu. Na przykład gdyby w wybudowanej szklarni wykonawca zainstalował matowe szyby, to w ten sposób uniemożliwi tam uprawy warzyw, a obiekt będzie miał wadę umożliwiającą wykorzystywanie go w tym celu, na jaki miał być przeznaczony.

Wykonawca wobec inwestora odpowiada wówczas, gdy wybudował obiekt niezgodnie z projektem budowlanym, naruszając przepisy dotyczące bezpieczeństwa wymaganego przy tego typu obiektach, niezgodnie ze sztuką budowlaną, a także wówczas, gdy wybudowany obiekt nie ma właściwości, o których zapewniał inwestora.

Do takiej odpowiedzialności może być pociągnięty na przykład wówczas, gdy zapewnił inwestora o tym, że zainstalował dźwiękoszczelne okna, podczas gdy zamontował inne, które przepuszczają hałas.

Wykonawca odpowiada też za wydanie inwestorowi budynku w stanie niezupełnym, na przykład nie wykonując przewidzianych w umowie elementów dotyczących aranżacji otoczenia budynku.

Aby uwolnić się od odpowiedzialności, wykonawca nie może całą winą za powstałe nieprawidłowości obarczyć inwestora, który dostarczył wadliwy projekt inwestycji, oraz autora tego dokumentu.