Projekt ustawy i ewidencji ludności, nad którym trwają prace w Sejmie, przewiduje wprowadzenie zmian do rejestru PESEL.

Więcej informacji

- Rejestr PESEL będzie obejmował więcej niż do tej pory informacji na temat obywatela, np. dodatkowo informacje na temat paszportów. Zostaną z niego usunięte dane o stosunku do służby wojskowej obywatela, gdyż są one w dyspozycji MON. Nie ma więc potrzeby, aby były przechowywane w innych systemach - tłumaczy Witold Drożdż, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

PESEL będzie podstawowym rejestrem gromadzącym dane związane z tożsamością obywateli polskich urodzonych i mieszkających w kraju oraz obywateli polskich mieszkających za granicą, którzy ubiegają się o polski dokument tożsamości. Natomiast dane cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce, czasowo będą gromadzone w rejestrze PESEL wyłącznie na ich umotywowane wnioski.

Po 2011 roku zmienią się zasady zasilania rejestru PESEL informacjami o obywatelach, dzięki czemu stanie się rejestrem referencyjnym i będzie pełnił rolę nadrzędną wobec innych rejestrów centralnych. Dane z niego będą przekazywane do rejestru mieszkańców oraz rejestrów centralnych gromadzących informacje o rejestracji stanu cywilnego, dowodów osobistych, paszportów i obywatelstwa.

Między rejestrami będzie automatyczny obieg informacji i dlatego przy załatwianiu większości czynności administracyjnych obywatel nie będzie musiał okazywać dokumentów na potwierdzenie danych zawartych w tych rejestrach. Urzędnikowi nie będzie wolno żądać, aby takie dokumenty przedłożył.

Automatyczna zmiana

Projekt ustawy o ewidencji ludności przewiduje również, że w razie zmiany danych obywatel nie będzie musiał informować o tym urzędów, ponieważ będą miały obowiązek wprowadzać bezpośrednio do numeru PESEL organy, które je rejestrują, na przykład kierownicy urzędów stanu cywilnego, wojewodowie, konsulowie i organy gmin wydające dowody osobiste.

- Teraz dane do systemu wprowadzają komórki ewidencji ludności w gminie, które zajmują się meldowaniem na pobyt stały i czasowy - tłumaczy adwokat Ewa Załęga z Kancelarii Prawnej Załęga i Partnerzy.

Zdaniem autorów projektu nowelizacji taki system powoduje wiele omyłek przy wprowadzaniu danych do rejestrów.

Aktualne i archiwalne dane

Tak jak do tej pory rejestr PESEL będzie zawierał zarówno aktualne, jak i archiwalne dane o obywatelu. Są to dane tej osoby sprzed dokonanej zmiany, między innymi poprzednie nazwisko i poprzedni stan cywilny, dane dotyczące poprzednich dokumentów tożsamości.

Projekt proponuje też uproszczenie procedur związanych z nadawaniem numeru PESEL. Planuje się, że będzie nadawany z urzędu przy załatwianiu sprawy urzędowej, na przykład rejestracji dziecka lub ubieganiu się o polski dokument tożsamości.