2 października br. mija ostatecznie termin składania wniosków o przyznanie świadectw efektywności energetycznej za modernizacje wykonane od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2016 r.
Realizacja przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wiąże się nie tylko z oszczędnościami energii, lecz także otwiera możliwość otrzymania konkretnych korzyści majątkowych, które przynajmniej częściowo zrekompensują poniesione koszty inwestycyjne. A to dzięki systemowi świadectw energetycznych. Te podmioty, które z własnych środków finansowych zrealizowały lub planują zrealizować przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, mogą bowiem wystąpić do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie specjalnych świadectw efektywności energetycznej (zwanych też białymi certyfikatami). A te można następnie spieniężyć na Towarowej Giełdzie Energii. Ale uwaga! 2 października 2017 r. mija termin składania wniosków przez te podmioty, które zrealizowały inwestycje w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2016 r. Tak wynika z art. 57 ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. poz. 831 ze zm.).
Dla kogo dofinansowanie
Dofinansowanie może uzyskać właściwie każdy podmiot, w tym przedsiębiorcy, osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie. Istotne jest jednak, aby we wskazanym okresie podjąć działania, w wyniku których uzyskano oszczędność energii w ilości stanowiącej równowartość co najmniej 10 toe średnio w ciągu roku (1 toe = tona ropy naftowej o wartości opałowej równej 41 868 kJ/kg).
Za co świadectwo
Wśród inicjatyw służących oszczędności energii elektrycznej wymienia się zwłaszcza:

przebudowę lub remont budynków (np. wymianę lub instalację systemu ociepleń); modernizację urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, oświetlenia, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła; odzysk energii w procesach przemysłowych; izolację instalacji przemysłowych; ograniczenie przepływów mocy biernej, strat sieciowych w ciągach liniowych i strat w transformatorach.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć, które uprawniają do białego certyfikatu, można znaleźć w obwieszczeniu ministra energii z 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. z 2016 r. poz. 1184).
Przy czym uwaga biały certyfikat nie przysługuje podmiotom, które przy realizacji inwestycji skorzystały ze środków lub budżetu państwa, w tym uzyskały premię termomodernizacyjną.
Aby otrzymać białe certyfikaty, należy – przy wsparciu uprawnionego podmiotu – przeprowadzić audyt efektywności energetycznej, z którego będzie wynikać ilość zaoszczędzonej energii. Następnie trzeba wystąpić z wnioskiem do prezesa URE o przyznanie świadectw efektywności energetycznej, załączając do niego opis zrealizowanego przedsięwzięcia i ilości zaoszczędzonej energii. Po weryfikacji wniosku prezes URE przyznaje świadectwo efektywności energetycznej, które jest przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii – część przedsiębiorców jest bowiem zobowiązana do umorzenia w ciągu roku określonej ilości świadectw (mają więc interes w ich nabyciu). [schemat]
Pomogą pośrednicy
W praktyce całą procedurę związaną z przeprowadzeniem audytu efektywności energetycznej i uzyskaniem białych certyfikatów można zlecić wyspecjalizowanym podmiotom. Zatrzymują one wprawdzie część zysków dla siebie, ale jest to rozwiązanie proste i oszczędne czasowo, bez ryzyka poniesienia jakiejkolwiek straty. Standardowo wynagrodzenie pośrednika pokrywane jest w całości z uzyskanej korzyści. Brak korzyści oznacza więc brak wynagrodzenia.
Wyspecjalizowane firmy często łączą w grupę przedsięwzięcia zrealizowane przez kilku inwestorów i składają w ich imieniu wniosek grupowy. W praktyce URE dopuszcza bowiem zgłoszenie jednego wniosku dotyczącego kilku przedsięwzięć zrealizowanych u różnych podmiotów, o ile są one tego samego rodzaju (przykładowo wymiana ociepleń w kilku budynkach). Ma to szczególne znaczenie dla mniejszych podmiotów, np. przedsiębiorców czy wspólnot mieszkaniowych, których pojedyncze inwestycje nie spełniają minimalnego progu oszczędności energii.
Inwestycje obecne
Warto wiedzieć, że dla inwestycji realizowanych po 1 października 2016 r. zmieniły się zasady uzyskiwania świadectw. Obecnie trzeba wystąpić z wnioskiem o przyznanie certyfikatu do prezesa URE przed rozpoczęciem planowanego przedsięwzięcia. ⒸⓅ
Prawie jak akcja
Świadectwa efektywności energetycznej (białe cetyfikaty) są dokumentami zaświadczającymi, że dzięki przeprowadzonym modernizacjom zmniejszeniu uległo zużycie energii. Stanowią prawa majątkowe notowane na Towarowej Giełdzie Energii. Posiadają realną wartość pieniężną, można je sprzedać na TGE tak jak akcje na giełdach, a są nabywane przez dostawców prądu czy energii cieplnej, którzy w ten sposób mogą uniknąć karnych opłat za korzystanie ze środowiska. ⒸⓅ
Jak sięgnąć po bonus
Jak odzyskać nakłady na inwestycje podnoszące efektywność energetyczną (przebieg procedury ubiegania się o białe certyfikaty dla przedsięwzięcia wykonanego od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2016 r.)
● Inwestor zleca przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej wykonanego przedsięwzięcia.
● Inwestor lub podmiot przez niego upoważniony zgłasza do prezesa URE wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej (białego certyfikatu), dołączając do niego audyt.
● Prezes URE wydaje decyzję o przyznaniu świadectwa – ma na to 45 dni od dnia złożenia wniosku. W razie stwierdzenia braków we wniosku, niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia.
● Prezes URE potwierdza, że z wydanych świadectw przysługują prawa majątkowe zbywalne.
● Inwestor lub podmiot upoważniony zgłasza świadectwa na Towarowej Giełdzie Energii. Powinien przy tym posiadać konto na TGE.
● Inwestor lub podmiot przez niego upoważniony wydaje dyspozycję maklerowi, po jakim minimalnym kursie chce sprzedać posiadane świadectwa.
● Świadectwa są nabywane przez przedsiębiorstwa energetyczne.
● Pieniądze ze sprzedaży świadectw trafiają na rachunek maklerski inwestora lub pośrednika, a następnie ten rozlicza się z inwestorem. ⒸⓅ