ŚRODOWISKO
Przepis, który daje właścicielowi tylko dwa lata na zgłoszenie się po odszkodowanie za objęcie jego nieruchomości ochroną środowiskową, jest – zdaniem Sejmu – zgodny z ustawą zasadniczą. Tak wynika z opinii przesłanej przez marszałka Marka Kuchcińskiego do Trybunału Konstytucyjnego.
Postępowanie przed TK zostało wszczęte na wniosek RPO. Zakwestionował on konstytucyjność art. 129 ust. 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.). Ogranicza on do dwóch lat termin na zgłoszenie roszczeń o wykup lub odszkodowanie przez właścicieli nieruchomości, z których korzystanie zostało ograniczone z uwagi na ochronę środowiska (np. objęcie obszarem Natura 2000, włączenie w granice rezerwatu itd.). W ocenie RPO okres na ubieganie się o rekompensatę jest zbyt krótki i rodzi poważne wątpliwości co do realności zastosowania tego środka. Właściciele nie są bowiem informowani o wprowadzanych ograniczeniach, przysługujących roszczeniach czy terminie na ich zgłoszenie. Zdaniem RPO może to w wielu przypadkach prowadzić do sytuacji, w których roszczenia wygasną, zanim uprawnieni uświadomią sobie ich istnienie. Jest to, wedle RPO, niezgodne m.in. z konstytucyjną zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Rzecznik twierdzi, że obecny przepis jedynie pozornie ochrania prawa majątkowe.
Sejm jednak nie podziela tych uwag i wnosi o umorzenie postępowania.
– Sejm stwierdza, że długość zakwestionowanego terminu wynikająca z art. 129 ust. 4 nie pozostaje w sprzeczności z zasadami bezpieczeństwa prawnego i zaufania obywateli do państwa – podkreśla Marek Kuchciński, marszałek Sejmu w opinii skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem ograniczenie terminem wniesienia roszczenia sprzyja stabilności stosunków prawnych. Wydłużenie terminu przedłużałoby jednocześnie pewien stan niepewności prawnej odnoszącej się do nieprzewidywalności obciążeń finansowych podmiotu zobowiązanego do zaspokojenia roszczeń.
Marszałek dodaje, że choć nie zawsze właściciel nieruchomości wie o decyzji w sprawie objęcia danego obszaru ochroną środowiskową, to jednak nie jest to powód, aby uznać art. 129 ust. 4 za niekonstytucyjny. – Wydłużenie terminu wniesienia roszczeń nie spowoduje, że właściciele nieruchomości i pozostałe podmioty uprawnione będą mieć zapewniony lepszy dostęp do takich informacji – uzasadnił marszałek Kuchciński. ⒸⓅ