Forum Współpracy Sędziów (FWS) zaapelowało do wszystkich polskich sędziów, by nie wyrażali zgody na objęcie stanowisk i funkcji w trybie wynikającym z lipcowej nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych – wynika z uchwały stałego prezydium FWS, przesłanej we wtorek PAP.

W sobotę weszła w życie nowela Prawa o ustroju sądów powszechnych, która m.in. zwiększa uprawnienia ministra sprawiedliwości przy powoływaniu i odwoływaniu prezesów sądów. Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec Polski o naruszenie przez nowelę unijnych przepisów.

„Nie wyrażajmy zgody na objęcie stanowisk i funkcji w trybie wynikającym z nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych z 12 lipca br., co z pewnością będzie odnotowane i może być w przyszłości poczytane jako współuczestnictwo w działaniach niezgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym” – napisano w uchwale stałego prezydium Forum.

Forum Współpracy Sędziów powstało w wyniku realizacji uchwał zebrań przedstawicieli sędziów apelacyjnych i zgromadzeń sędziów okręgowych z 20 marca br. i składa się z przedstawicieli sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych, wybranych w sposób proporcjonalny na zebraniach sędziów, które odbyły się w większości polskich sądów 20 kwietnia br.

Na czerwcowym spotkaniu przedstawicieli FWS wyłonione zostało m.in. stałe prezydium, mające za zadanie organizację pracy Forum i podejmujące uchwały w sprawach bieżących. Uchwałę prezydium nr 3, w sprawie stanowiska wobec zmian w prawie o ustroju sądów, przekazał we wtorek PAP członek prezydium FWS sędzia Robert Kirejew z Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Oprócz apelu o niewyrażanie zgody na objęcie stanowisk i funkcji w trybie nowej ustawy, FWS zaapelowało także do sędziów, by wykonywali swą służbę „z największym możliwym zaangażowaniem, aby sądy Rzeczypospolitej, działając zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, na którego najwyższym stopniu pozostaje Konstytucja RP, rozstrzygały sprawy sprawiedliwie i szybko, celem urzeczywistnienia prawnie chronionych dóbr obywateli Rzeczypospolitej”.

„Bierzmy aktywny udział w pracach nad projektami aktów prawnych dotyczących sądownictwa, aby przyczynić się do wypracowania rozwiązań skutecznie reformujących polski wymiar sprawiedliwości przy zachowaniu ich zgodności z Konstytucją” – czytamy w apelu.

Forum prosi też sędziów, by informowali Zespół Interwencyjny bądź Prezydium FWS o tym, „w jaki sposób realizowane są zmiany na stanowiskach funkcyjnych w sądach na podstawie nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz o wszelkich próbach nacisku ze strony władz politycznych, czy nowo powołanych prezesów sądów lub przewodniczących wydziałów, które mogłyby godzić w sędziowską niezawisłość przy rozpoznawaniu poszczególnych spraw”.

Prezydent podpisał nowelę ustawy o ustroju sądów powszechnych 24 lipca. Równocześnie zawetował dwa inne akty dotyczące sądownictwa - nową ustawę o Sądzie Najwyższym oraz nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapowiedział, że w ciągu dwóch miesięcy zostaną przygotowane projekty ustaw o SN i KRS.

W swojej uchwale stałe prezydium Forum Współpracy Sędziów pozytywnie oceniło podjęcie decyzji o zawetowaniu nowelizacji ustaw o KRS oraz SN. „Włączenie tych ustaw do porządku prawnego znacząco naruszałoby konstytucyjne zasady trójpodziału i równowagi władz, niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów będące fundamentem ochrony praw i wolności każdego obywatela Rzeczypospolitej” – czytamy w sędziowskim stanowisku.

„Jednocześnie olbrzymim niepokojem napawa fakt, że wchodzi w życie ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, pozostająca w wielu punktach w wyraźnej niezgodności z przyjętą w drodze ogólnonarodowego referendum i obowiązującą obecnie Konstytucją RP” – napisali członkowie stałego prezydium Forum.

Prezydium FWS przekazało też podziękowania i wyrazy szacunku „wszystkim ludziom dobrej woli, którzy nie szczędząc czasu i sił brali udział w pokojowych manifestacjach w obronie niezależności polskiego sądownictwa. Taka postawa motywuje każdego sędziego do zwiększenia wysiłków w pełnieniu służby dla dobra obywateli naszego kraju” - napisali.

Celem Forum Współpracy Sędziów jest – jak deklarują jego członkowie - m.in. umożliwienie wymiany poglądów między jak największą liczbą sędziów, przedstawianie opinii środowiska sędziowskiego w najistotniejszych sprawach dotyczących sądownictwa oraz informowanie o nich opinii publicznej.