Komornik ma prawo przeprowadzić egzekucję z dostępnego majątku, ale również z konta bankowego dłużnika.

O zamiarze przeprowadzenia jej komornik musi wówczas zawiadomić bank. Do tego oddziału, w którym dłużnik ma rachunek, komornik przesyła zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej i informację o wysokości wierzytelności i kosztów egzekucyjnych. Wzywa również bank, aby nie robił już żadnych wypłat z tego rachunku bez zgody komornika, do wysokości zajętej wierzytelności. Domaga się również przekazania niezwłocznie zajętej kwoty na pokrycie tych należności.

Zdarza się jednak, że występują pewne przeszkody do przekazania zajętej kwoty. Wtedy bank musi o nich zawiadomić komornika w ciągu siedmiu dni.

Ważne!

Wierzytelność z rachunku bankowego zostaje zajęta w chwili doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje nawet kwoty, które zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia

Powiadomienie dłużnika

Komornik powinien zawiadomić dłużnika o tym, że zajmuje wierzytelności z jego rachunku bankowego. Robi to w ten sposób, że doręcza mu odpis tytułu wykonawczego i odpis zawiadomienia skierowanego do banku o zakazie wypłat gotówki z tego rachunku. Takich samych formalności komornik dopełnia, wówczas gdy zajmuje wierzytelności z rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy dłużnika.

Równocześnie z przesłaniem zawiadomienia do oddziału banku i do dłużnika komornik powinien przekazać wierzycielowi odpis zawiadomienia, które przesłał do banku w sprawie zajęcia konta.

Bank, który otrzyma od organu egzekucyjnego zawiadomienie o tym, że zostaje zajęta wierzytelność z rachunku bankowego, powinien przekazać je nie tylko innym oddziałom swojego banku, lecz również innym bankom, placówkom pocztowym oraz podmiotom uprawnionym do dokonywania wypłat z zajętego rachunku. W zawiadomieniu musi oznaczyć zajęty rachunek bankowy oraz organ egzekucyjny i podać numer sprawy egzekucyjnej. Poucza w nim także o wstrzymaniu wypłat z zajętego rachunku oraz o odpowiedzialności, gdyby jednak ta wypłata nastąpiła po otrzymaniu zawiadomienia.

Z chwilą zawiadomienia

Przyjmuje się, że zawiadomienie zostało dokonane z chwilą, gdy doszło do adresata i mógł się on z nim zapoznać.

Zdarza się, że jeden rachunek bankowy dłużnika został zajęty w kilku postępowaniach egzekucyjnych toczących się przeciwko temu samemu dłużnikowi, a znajdująca się na rachunku kwota nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. W takim przypadku bank powinien wstrzymać się z wypłatą zajętych kwot i powiadomić o zaistniałej sytuacji komorników, którzy prowadzą egzekucję. Natomiast zajęte wierzytelności bank wypłaci wówczas komornikowi, który przeprowadzi dalszą egzekucję.

ZAKAZ WYPŁAT Z KONTA BANKOWEGO

Zakaz wypłat z rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi, zasądzonych alimentów i rent o charakterze alimentacyjnym zasądzonych tytułem odszkodowania do wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Bank może dokonać tych wypłat tylko na podstawie zezwolenia komornika.

Podstawa prawna

Art. 889-8934 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Rozporządzenie ministra finansów z 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. nr 50, poz. 454).