W 2016 r. sądy zarządziły kontrolę operacyjną i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną wobec 5881 osób; służby specjalne w sumie skierowały takie wnioski wobec 6035 osób - wynika z rocznej informacji Prokuratura Generalnego Zbigniewa Ziobry dla Senatu.

W informacji, zamieszczonej na stronie internetowej Senatu, podano, że sąd odmówił zarządzenia kontroli i utrwalania rozmów lub kontroli operacyjnej wobec 45 osób, a prokurator nie wyraził zgody na wnioski o kontrolę wobec 109 osób.

Według informacji Ziobry, w 2016 r. policja wystąpiła o kontrolę 4822 osób. Sąd zarządził ją wobec 4697 osób, a odmówił - wobec 33. Prokurator nie wyraził zgody na kontrolę wobec 92 osób.

Straż Graniczna wystąpiła o kontrolę wobec 411 osób. Sąd zarządził ją wobec 402 osób, a odmówił wobec 4. Prokurator nie wyraził zgody na wnioski wobec 5 osób.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec 260 osób. Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził ją wobec 256. Prokurator Generalny nie wyraził zgody na kontrolę operacyjną wobec 4 osób.

Centralne Biuro Antykorupcyjne wnosiło o kontrolę wobec 217 osób. Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził ją wobec 216 osób - odmówił wobec jednej. Prokurator Generalny nie wyraził zgody na kontrolę wobec 2 osób.

Żandarmeria Wojskowa wnioskowała o kontrolę 168 osób. Sąd zarządził ją wobec 158 osób, a odmówił wobec 5. Prokurator nie wyraził zgody na kontrolę operacyjną wobec 5 osób.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego wniosła o kontrolę wobec 34 osób. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził ją wobec 33 osób. Prokurator Generalny nie wyraził zgody na kontrolę wobec jednej osoby.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wystąpił o kontrolę wobec 17 osób. SO zarządził ją wobec 17 osób - nie było odmów.

Zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze z 28 stycznia 2016 r., Prokurator Generalny przedstawia Sejmowi i Senatowi jawną roczną informację o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej – z wyszczególnieniem liczby osób w wymienionych kategoriach, co do których o kontrolę operacyjną wnioskował właściwy organ. Informacja - nie zawierająca bliższych szczegółów - powinna być przedstawiona Sejmowi i Senatowi do 30 czerwca roku następnego po roku nią objętym.

W 2015 r. 8000 razy policja prowadziła kontrolę operacyjną; sąd odmówił zgody w 18 przypadkach, a prokurator w 234 - dane takie zawierała informacja przedłożona w 2016 r. Senatowi przez szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Dane statystyczne obejmowały tylko policję, a nie inne tajne służby, również uprawnione do kontroli operacyjnej. W 2014 r. policja zastosowała kontrolę operacyjną 7215 razy.