Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych oraz na cele religijne, przy czym za miejsca publiczne uważa się miejsca ogólnodostępne, a w szczególności ulice, place, parki i cmentarze. Celem zbiórki publicznej może być m.in.: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pomoc osobom niepełnosprawnym.

Co nie jest zbiórką publiczną

Przelew na konto bankowe stowarzyszenia, fundacji, wpłata na konto on-line, publikowanie w mediach, internecie apeli o przekazywanie wpłat na konto, SMS charytatywny.

Kto może być organizatorem zbiórki?

1. organizacja pozarządowa; 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników; 3. komitet społeczny powołany w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej. Komitet społeczny powoływany jest aktem założycielskim przez co najmniej 3 osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz niekarane za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.

Jak przebiega procedura zgłoszenia zbiórki?

Zbiórkę publiczną można przeprowadzić dopiero po dokonaniu jej zgłoszenia przez organizatora zbiórki i zamieszczeniu informacji o zgłoszeniu przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych. Zgłoszenie elektroniczne należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zgłoszenia elektronicznego dokonuje się na stronie www.zbiorki.gov.pl. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia zbiórki publicznej w postaci papierowej, przy czym organizator wypełnia wówczas zgłoszenie zbiórki publicznej i doręcza je ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej. Organizator zbiórki może prowadzić w tym samym czasie więcej niż jedną zbiórkę. Osoby przeprowadzające zbiórkę publiczną muszą posiadać dostarczone przez organizatora identyfikatory zawierające ich imię i nazwisko, informacje o nazwie, celu zbiórki publicznej i jej organizatorze oraz numer zbiórki publicznej.

Elementy zgłoszenia zbiórki publicznej są następujące:

- cel zbiórki publicznej;

- dane organizatora zbiórki;

- dane osoby uprawnionej do reprezentowania organizatora zbiórki;

- sposób prowadzenia zbiórki publicznej;

- miejsce prowadzenia zbiórki publicznej;

- termin rozpoczęcia i termin zakończenia zbiórki publicznej;

- przewidywane koszty niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki, które zostaną pokryte z zebranych ofiar;

- jeżeli organizator zbiórki jest reprezentowany przez pełnomocnika, do zgłoszenia zbiórki publicznej dołącza się oryginał albo kopię pełnomocnictwa.

Informację o zgłoszeniu zbiórki publicznej minister właściwy do spraw administracji publicznej zamieszcza na portalu zbiórek publicznych w terminie: 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia w postaci elektronicznej albo 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia w postaci papierowej. Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki Z przeprowadzonej zbiórki publicznej należy sporządzić sprawozdanie, obejmujące wartość i rodzaj zebranych ofiar oraz sposób ich rozdysponowania, a następnie doręczyć je ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej – w terminie 30 dni od zakończenia zbiórki publicznej. Jeżeli zbiórka trwa dłużej niż rok, sprawozdania należy sporządzać w terminie 30 dni od zakończenia każdego 6-miesięcznego okresu prowadzenia zbiórki.

Powyższy tekst pochodzi z poradnika prawnego dla rodzin osób w śpiączce, który powstał dzięki prawnikom z warszawskiej Kancelarii Radców Prawnych Mamczarek i Migdalska dla Fundacji Akogo.