ZMIANA PRAWA UE

Przedsiębiorcy prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko interesom finansowym Wspólnot Europejskich będą wyłączeni z przetargów dotyczących wykorzystania środków unijnych. Taką zamianę zawiera rządowy projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Wczoraj poparła go w pierwszym czytaniu sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Na Krajowy Rejestr Karny zostanie nałożony nowy obowiązek polegający na informowaniu o tych wyrokach skazujących ministra finansów, ministra rozwoju regionalnego i ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Dane o nierzetelnych firmach będą przekazywane do Komisji Europejskiej, przy której powstanie centralna baza danych o kandydatach ubiegających się o zamówienia publiczne, którzy działali ze szkodą dla interesów finansowych Wspólnot Europejskich.

Obecnie obowiązująca ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym nie daje KRK podstaw prawnych do gromadzenia takich informacji.

- Osoby prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko interesom finansowym Wspólnot Europejskich oraz podmioty zbiorowe, wobec których za takie przestępstwa prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, zostaną wyłączone od udziału w przetargach dotyczących wykorzystania środków unijnych. Spowoduje to niewątpliwie lepsze i skuteczniejsze wykorzystanie tych środków w przyszłości - wynika z uzasadnienia projektu przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości.