Ograniczona zdolność do czynności prawnych polega na tym, że rodzice bądź opiekunowie w określonych sytuacjach współdecydują o sprawach dotyczących dziecka.

Ograniczona zdolność do czynności prawnych, to sytuacja, w jakiej znajdują się:

1. Dzieci, które ukończyły 13 lat, ale nie mają jeszcze 18 lat

2. Osoby, które ukończyły 18 lat i zostały ubezwłasnowolnione częściowo (np. z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego, zaburzeń psychicznych, także w sytuacji niemożności samodzielnego podejmowania decyzji na skutek choroby bądź pozostawania w śpiączce).

Reklama

UWAGA: Oprócz zgody rodziców, niekiedy wymagana jest zgoda sądu. Takimi czynnościami są np.: zakup nieruchomości z pieniędzy dziecka, sprzedaż nieruchomości należącej do dziecka, odrzucenie spadku.

Reklama

Współdecydowanie w trakcie leczenia dziecka:

1. Gdy pacjent jest małoletni, lub jest niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, do przeprowadzenia badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych wymagana jest zgoda przedstawicieli ustawowych dziecka (rodziców lub opiekunów).

2. Do wykonania badań, wystarczająca jest zgoda opiekuna faktycznego (tj. osoby, pod której pieczą dziecko faktycznie czasowo pozostaje, np. babci bądź dziadka, u których dziecko aktualnie przebywa).

3. W przypadkach zagrażających zdrowiu dziecka, lekarz może udzielić pacjentowi świadczeń zdrowotnych, gdy wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a nie ma możliwości porozumienia się z jego rodzicami lub opiekunami.

4. Wykonanie zabiegu operacyjnego może się odbyć po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna), a gdy nie ma możliwości skontaktowania się z nim – dopiero po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego.

5. W przypadku niepełnoletniego dziecka, które znajduje się w śpiączce po wypadku, rodzice (lub prawni opiekunowie), jako przedstawiciele ustawowi dziecka mają samodzielne uprawnienie do dochodzenia odszkodowania w imieniu dziecka.

Powyższy tekst pochodzi z poradnika prawnego dla rodzin osób w śpiączce, który powstał dzięki prawnikom z warszawskiej Kancelarii Radców Prawnych Mamczarek i Migdalska dla Fundacji Akogo.