Usprawnienie procedur kontroli produktów pod względem wymagań określonych w prawie - taki jest podstawowy cel zlikwidowania Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej (GIIH) i przejęcia jego kompetencji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 1 stycznia 2009 r. weszły w życie przepisy ustawy o zniesieniu Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej i o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej.

Od początku 2009 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przejęciu uprawnień GIIH, może prowadzić postępowania w sprawie zgodności wyrobów z normami prawnymi. Będzie więc sprawdzał, czy przedsiębiorcy nie oferują konsumentom produktów niebezpiecznych.

- Będziemy kontrolować m.in. produkty żywnościowe. W 2009 roku planujemy przeprowadzić ponad 5 tysięcy tego typu kontroli - tłumaczy Małgorzata Kozak, wiceprezes UOKiK.

Należy jednak podkreślić, że kontrole będą zlecane wojewódzkim inspektoratom handlowym (WIH), które nadal działają na obszarach poszczególnych województw. Tak więc wszelkie zgłoszenia o niebezpiecznych produktach na rynku przedsiębiorcy oraz konsumenci powinni kierować do odpowiedniego WIH.

- Badania produktów będą wykonywane w specjalistycznych laboratoriach, które również zostają włączone w strukturę Urzędu - informuje Małgorzata Kozak.

Od 1 stycznia prezes UOKiK może publikować informacje o wynikach kontroli Inspekcji.

- Oznacza to, że będziemy podawać nazwy producentów towarów niebezpiecznych. Przepis zastrzega jednak, że nie można publikować informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - tłumaczy Małgorzata Kozak.

WIH nadal będą prowadzić niezapowiedziane kontrole stacji paliw, natomiast nowe przepisy nakładają obowiązek wcześniejszego informowania innych przedsiębiorców o planowanych kontrolach.

- Dzięki zmianom zostanie także wyeliminowany dualizm postępowań. Nie będzie już takiej sytuacji, że jakość paliwa sprawdza jednocześnie Urząd oraz GIIH - podkreśla Małgorzata Kozak.