Wszystkie grunty rolne położone w granicach administracyjnych miast zostaną odrolnione z mocy prawa. Wykorzystanie ich pod budownictwo będzie możliwe dopiero po uzyskaniu warunków zabudowy.
Od 1 stycznia z polskich miast znikną działki rolne, wejdzie bowiem w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która przewiduje, że wszystkie działki rolne położone w granicach administracyjnych miast zostaną odrolnione z mocy prawa. Problem jest doniosły. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że terenów rolnych w dużych aglomeracjach miejskich jest tak dużo. Na przykład w Krakowie czy Poznaniu ich liczba dochodzi do 50 proc.
Właściciele takich gruntów nie będą musieli składać wniosków do marszałka województwa czy ministra rolnictwa i ponosić dodatkowych opłat za zmianę przeznaczenia swoich działek. Nie będzie przy tym miało znaczenia, jakiej klasy jest ziemia, bowiem odrolnienie z mocy prawa będzie dotyczyło gruntów wszystkich klas.
- Będzie to sprzyjało pozyskiwaniu nowych terenów inwestycyjnych w miastach. Nowelizacja powinna mieć również wpływ na pobudzenie inwestycji, a także obniżkę cen gruntów pod budownictwo, zwiększy się znacząco ich podaż - mówi Maciej Gnoiński, doradca Zarządu J.W. Construction. Przypomina jednak, że od uwolnienia gruntów rolnych do powstania osiedla mieszkaniowego czeka inwestora długa droga.
Automatyczne odrolnienie gruntów rolnych położonych w miastach nie oznacza, że ich właściciele będą mogli od razu wykorzystywać je na cele budowlane. Budowa np. domu na takiej działce będzie bowiem możliwa dopiero po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli dla danej działki gmina nie sporządziła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Wykorzystanie odrolnionej działki na cele budowlane będzie ponadto możliwe dopiero po jej uzbrojeniu, czyli doprowadzeniu do niej przyłączy medialnych, jak np. woda, gaz czy światło.
Właściciele dotychczasowych działek rolnych położonych w miastach nie będą musieli od początku przyszłego roku zamykać swojej produkcji rolnej. Nadal będzie bowiem możliwe wykorzystywanie tych działek na cele rolnicze.
Zgodnie z nowelizacją automatyczne odrolnienie gruntów obejmie także grunty położone poza granicami miast. W tym przypadku nie wszystkie grunty będą mogły być przekształcone bez wniosku. Uproszczona procedura będzie obejmowała obszary stanowiące użytki rolne klasy od IV do VI.
Nowe przepisy mają znaczenie także dla wszystkich właścicieli działek, którzy rozpoczęli już procedurę zmiany przeznaczenia swoich gruntów. Wszystkie postępowania o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów będą mogły skorzystać z nowych, uproszczonych procedur.
Podstawa prawna
• Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (ustawa nie została jeszcze ogłoszona w Dzienniku Ustaw).