W uchwałach - oddzielnych dla sędziów apelacji i sędziów okręgów - wskazano, że sposób pełnienia urzędu przez I prezes SN Małgorzatę Gersdorf "zasługuje na szacunek, uznanie i wsparcie całego środowiska sędziowskiego".

W początkach marca do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek grupy posłów PiS w sprawie przepisów, na podstawie których dokonywany jest wybór kandydatów na I prezesa SN przedstawianych następnie prezydentowi. We wniosku zaskarżono przepisy ustawy o SN oraz uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN z 14 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko I prezesa SN.

"Wniosek złożony do TK w tej sprawie w istocie nie służy badaniu zgodności z konstytucją obowiązujących przepisów i prowadzi do podważenia autorytetu I prezes SN. Działanie to pozostaje w bezpośrednim związku z publicznymi wypowiedziami I prezes w obronie prawa każdego obywatela do niezależnych sądów i niezawisłych sędziów" - głosi uchwała zebrania sędziów.

W kolejnych przyjętych uchwałach wezwano "wszystkich sędziów do szczególnej dbałości o przestrzeganie konstytucyjnej zasady trójpodziału władz oraz wynikających z niej zasad niezależności sądów, niezawisłości sędziowskiej oraz etyki sędziowskiej". "Każdy sędzia musi mieć świadomość odpowiedzialności za sprzeniewierzenie się zasadom konstytucyjnym i etyce sędziowskiej" - dodano.

Zwrócono się także do stowarzyszeń sędziowskich o "utworzenie forum współpracy przedstawicieli samorządu sędziowskiego".

Poniedziałkowe zebranie przedstawicieli sędziów sądów apelacyjnych oraz sędziów z poszczególnych okręgów z całego kraju ma charakter roboczy i zamknięty dla mediów, najprawdopodobniej zakończy się po południu. Tego typu zgromadzenia sędziów zwykle mają charakter wyborczy - gdy wybierani są delegaci do Krajowej Rady Sądownictwa - lub sprawozdawczy. Mogą jednak mieć charakter nadzwyczajny, tak jak w poniedziałek. Główną tematyką poniedziałkowych obrad są rządowe plany zmian przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa.