Możliwość złożenia konstruktywnego wotum nieufności wobec marszałka Sejmu, skrócenie do czterech miesięcy tzw. okresu zamrażarki, w której trzymane są projekty ustaw oraz ograniczenie liczby pytań przy głosowaniu nad ustawami - to niektóre zmiany w regulaminie Sejmu, które przyjęli posłowie.

Jedna ze zmian w regulaminie Sejmu, którą przyjęli posłowie, wprowadza możliwość złożenia konstruktywnego wotum nieufności wobec marszałka Sejmu. Wniosek o odwołanie marszałka Sejmu będzie mogła złożyć grupa 46 posłów. Jednocześnie wniosek będzie musiał wskazywać imiennie kandydata na nowego marszałka. Taki postulat zostanie poddany pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu Sejmu przypadającym po upływie siedmiu dni od dnia jego złożenia, nie później jednak niż w terminie 45 dni. Ustalone zostały także zasady odwoływania wicemarszałków Sejmu. Wniosek w tej sprawie może złożyć grupa 15 posłów. Musi on zostać poparty przez bezwzględną większość posłów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Zgodnie z obecnie obowiązującym regulaminem Sejmu projekty ustaw mogą czekać nawet sześć miesięcy na rozpatrzenie przez Wysoką Izbę. Po zmianach okres ten zostanie skrócony do czterech miesięcy. Nowela przewiduje także, że wnioski o uzupełnienie porządku dziennego obrad powinny być zgłaszane do godziny 21 dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia posiedzenia. Ponadto nowy regulamin stanowi, że przed głosowaniem projektów ustaw do zadania pytania będzie mógł zapisywać się tylko jeden poseł z każdego klubu i koła.