Sądy konsumenckie rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami. Wartość przedmiotu sporu nie może przekroczyć 10 tys. zł.
Kupiłem na prezent maszynkę do golenia. W domu sprawdzałem, czy działa, i okazało się, że nie działała. Chciałam ją zwrócić, ale sprzedawca powiedział, że reklamacja nie obejmuje towarów kupionych w okresie przedświątecznym. Niestety, był nieugięty. Ja chcę jednak walczyć o swoje prawa. Chcę zwrócić się z tym do sądu, ale nie wiem, do jakiego - pisze pan Jarosław z Kalisza.
W spornych sprawach konsument może zwrócić się do polubownego sądu konsumenckiego.
Sądy konsumenckie, działające przy wojewódzkich inspektoratach izby handlowej, rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów, a świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Wartość przedmiotu sporu nie może jednak przekroczyć 10 tys. zł. Konsument musi złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu, od którego nie uiszcza się żadnej opłaty. Może to zrobić za pomocą specjalnego formularza dostępnego w sekretariacie każdego sądu. Jeżeli okaże się, że sprawie można nadać dalszy bieg, odpis wniosku zostanie doręczony przedsiębiorcy. Przedsiębiorca musi jednak wyrazić zgodę na taką formę rozstrzygnięcia. Jeżeli nie wyrazi chęci na polubowne rozwiązanie sprawy, sąd zwróci wniosek konsumentowi. Wyrok sądu polubownego i zawarta przed nim ugoda mają moc równą z wyrokiem sądu powszechnego i ugodą zawartą przed takim sądem. Wyrok sądu może być egzekwowalny przez komornika.
PODSTAWA PRAWNA
• Art. 1161-1168 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
• Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. nr 113, poz. 1214).