Na terenie gminy od dłuższego czasu panuje ostra zima, dodatkowo są przekroczone dopuszczalne normy zanieczyszczenia powietrza. Przebywanie na dworze dzieci może zagrażać ich zdrowiu. Czy wójt ma odpowiednie kompetencje, by podjąć jakieś działania, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie gminie i bezpieczeństwo jej mieszkańcom?
ikona lupy />
Marta Bazarnik adwokat / Dziennik Gazeta Prawna
Stosownie do art. 26 ustawy o samorządzie gminnym organem wykonawczym gminy jest wójt. Do jego zadań należy między innymi gospodarowanie mieniem komunalnym. W sytuacji radzenia sobie z sytuacją kryzysową nie można nie wspomnieć o art. 31b ustawy o samorządzie gminnym, który pozwala, by jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt zarządził nawet ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. Oczywiście chodzi tu swego rodzaju ostateczność, gdy w inny sposób władze gminy nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa mieszkańcom. Może to być zarówno atak terrorystyczny, powódź, susza, jak i ataki ostrych mrozów czy smog. Czy więc w przypadku ostrych przedłużających się mrozów bądź smogu możemy mówić o sytuacji kryzysowej? Wydaje się, że tak. Należy bowiem przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej.
Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.
Do zadań wójta, burmistrza, prezydenta miasta w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie monitorowaniem, planowaniem, ale przede wszystkim reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy. Wójt może zatem podjąć wszelkie dopuszczalne prawem działania organizacyjne, które służyć będą ochronie zdrowia i ułatwią funkcjonowanie mieszkańcom, na przykład czasowo zamknąć szkoły czy przedszkola. Dotyczy to zarówno funkcjonowania samego urzędu gminy, godzin i zasad pracy, jak również wszelkich jednostek i służb mu podległych.
ⒸⓅ