Tak. Powód wnoszący pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym wszelkich czynności dokonuje za pośrednictwem strony internetowej e-sad.gov.pl. Pozwany również może porozumiewać się z sądem za pośrednictwem internetu. Dla skutecznego wniesienia pozwu nie jest konieczne posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, ponieważ zwykły podpis elektroniczny można uzyskać poprzez pobranie certyfikatu ze strony internetowej e-sądu. Certyfikat ten jest darmowy i ważny przez rok. Ponadto powód nie musi wnosić opłaty od pełnomocnictwa, nawet jeżeli jest zastępowany przez pełnomocnika, ponieważ pełnomocnictwa nie załącza się, a jedynie powołuje się je w treści pozwu. Należy pamiętać, że pełnomocnikiem w elektronicznym postępowaniu upominawczym może być jedynie pełnomocnik zarejestrowany w serwisie internetowym e-sądu.

Nie ma obowiązku załączania do pozwu jakichkolwiek dowodów. Powód powinien jedynie wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Jeżeli pozew został prawidłowo wniesiony, opłacony i roszczenie powoda może być dochodzone w elektronicznym postępowaniu upominawczym, wówczas sąd wydaje nakaz zapłaty. Nakaz nie może zostać jednak wydany, jeżeli roszczenie jest oczywiście bezzasadne, przytoczone okoliczności budzą wątpliwości, zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego lub miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju. Jeżeli przesłanki do wydania nakazu zapłaty nie zachodzą, sprawa zostaje przekazana sądowi ogólnej właściwości. Pozwany może wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty. Jeżeli sprzeciw zostanie skutecznie wniesiony, nakaz zapłaty traci moc, a sprawa zostaje rozpoznana na zasadach ogólnych.

Elektroniczne postępowanie upominawcze zawiera wiele udogodnień dla przedsiębiorców oraz pozwala na odformalizowane dochodzenia roszczeń i szybkie uzyskanie nakazu zapłaty.