Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą według kryteriów ustalonych w specyfikacji. Podstawowym kryterium oceny ofert jest cena. Nie musi to być kryterium jedyne. Zamawiający ma prawo określić kryteria np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, termin gwarancji, stawkę za roboczogodzinę. W tej sytuacji ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans zarówno ceny, jak i kryteriów dodatkowych. Za najkorzystniejszą ofertę nie musi zostać uznana oferta z najniższą ceną, lecz oferta najkorzystniejsza dla zamawiającego ekonomicznie.

Czy urzędnik może unieważnić postępowanie tylko dlatego, że ofertą najkorzystniejszą okazała się oferta droższa?

Gdy po badaniu i ocenie ofert najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów przedstawiałaby oferta z wyższą ceną, wybór takiej oferty jest wyborem prawidłowym i nie uzasadnia konieczności unieważnienia postępowania z powodu niemożliwej do usunięcia wady. Ewentualną podstawą unieważnienia postępowania mógłby być fakt, że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jednak tylko w przypadku, gdy zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny wybranej oferty najkorzystniejszej.

Co może zrobić przedsiębiorca, gdy zamawiający bezprawnie unieważnia postępowanie?

Wykonawcom przysługuje prawo do odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku gdy postępowanie jest mniejsze, jedyną możliwością wzruszenia wadliwej decyzji zamawiającego, pozostaje wniesienie tzw. quasi – protestu, czyli informacji do zamawiającego o dokonaniu czynności niezgodnej z przepisami ustawy p.z.p.