Wprowadza rozwiązania sprzeczne z podstawowymi zasadami naszego systemu prawnego. Z komornika robi się organ decyzyjny. Organy egzekucyjne, a takim jest m.in. komornik, nie są przecież w Polsce powoływane do rozstrzygania kwestii merytorycznych. Orzekanie o obniżaniu opłat egzekucyjnych stanowi w swej istocie zwolnienie z części kosztów szeroko rozumianego postępowania cywilnego. W naszym systemie prawnym orzeka o tym sąd.

Czy nowelizacja w kształcie zaproponowanym przez Senat będzie chronić prawa dłużnika?

Niestety nie, a przecież dłużnik tak samo jak wierzyciel ma prawo do korzystania z ochrony prawnej. Zgodnie z konstytucją wymiar sprawiedliwości sprawują w Polsce sądy, im też winno być powierzone bezpośrednio orzekanie o ewentualnym obniżeniu opłat egzekucyjnych. Tymczasem w przyjętym przez Senat rozwiązaniu, w kwestii opłat egzekucyjnych komornicy, w pierwszym etapie, będą orzekali jako sędziowie we własnej sprawie. Co więcej, rozwiązanie to prowadzi do przewlekłości postępowania, co samo w sobie jest czymś złym. Najpierw bowiem orzekał będzie komornik, a dopiero później sąd.