● Ile spraw zaskarżyła Komisja do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu przeciw Polsce?

- Obecnie przed ETS jest 11 spraw przeciwko Polsce wszczętych przez Komisję na 101 wszystkich istniejących. Było kilka spraw, z których Komisja wycofała skargę po uzyskaniu naszych argumentów.

● Na przykład?

- Jedna z ostatnich spraw dotyczyła nieprawidłowej transpozycji art. 2 i 13 dyrektywy ustanawiającej wspólny system monitorowania i informacji o ruchu statków. Zdarzało się też, że ETS nie uwzględnił wszystkich zarzutów Komisji. Na przykład w sprawie implementacji w Polsce dyrektywy o dostępie do sieci elektronicznej.

● Jak wytłumaczyć, że Komisja zwykle wygrywa przed ETS?

- Komisja, jeśli decyduje się wszcząć postępowanie, to jest na 100 proc. pewna swoich racji. Traktat nie nakłada na Komisję obowiązku wszczynania postępowania w każdym przypadku, w którym zachodzi podejrzenie naruszenia prawa wspólnotowego. Ponadto Komisja często wykorzystuje niefrasobliwość legislacyjną państw członkowskich. To, że jakiś przepis unijny nie jest implementowany, nie zawsze wynika ze złej woli rządów, ale z niemożności przygotowania go na czas.

● Francja, Grecja i Włochy płacą wysokie kary za opóźnienia.

- Na Polskę jeszcze nie nałożono kar pieniężnych.

● Pewnie dlatego, że w Unii jesteśmy dopiero pięć lat.

- Polska z reguły podporządkowuje się niekorzystnym dla siebie wyrokom ETS. Możliwość nałożenia kary jest dopiero kolejnym etapem. Pojawia się wówczas, gdy państwo nie dostosuje się do orzeczenia. Aby nałożyć karę, Komisja musi wszcząć kolejne postępowanie, zarzucając państwu, że nie dostosowało się do orzeczenia.

● Jakiej wysokości sankcje może nałożyć Trybunał?

- Algorytm określa ich wysokość: ryczałt albo okresowa kara pieniężna lub jedno i drugie. Wtedy płaci się karę za każdy dzień opóźnienia. Wysokość kar określa komunikat Komisji z grudnia 2005 r. Rozważaliśmy wysokość kary, jaka groziłaby nam w przypadku przegrania jednej ze spraw: minimalny ryczał wynosiłby 3,61 mln euro, natomiast kara pieniężna okresowa za każdy dzień opóźnienia od 4 tys. do 260 tys. euro dziennie.

● Jaki przepis Polska zakwestionowała w ETS?

- Wnieśliśmy pięć skarg. Dotyczyły one m.in. systemu dopłat bezpośrednich do produkcji cukru oraz nadmiernych zapasów. Zakończyła się jedna, a pozostałe czekają na rozstrzygnięcie. Ponadto zakwestionowaliśmy decyzję w sprawie emisji gazów cieplarnianych.